Ogłoszenia o zamówieniach podlegających Ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Ogłoszenia o zamówieniach podlegających Ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Termin składania ofert/ Znak sprawy Ogłoszenie Odpowiedzi/realizacja
04.07.2018

DZ 2710-22/18

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na przebudowie części hali budynku B wraz z malowaniem w Oddziale Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. Postępowanie ponownie powtórzone.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane zostało w BZP na portalu UZP w dniu 18-06-2018 r. - pod numerem 574996-N-2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa - załącznik do SIWZ

 

 

28.06.2018

DZ 2710-21/18

Dostawa paliw płynnych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, przez okres 36 miesięcy

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w BZP na portalu UZP

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki - w. edyt.

 

 

28.06.2018

DZ 2710-19/18

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na przebudowie istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej dwa hydranty oraz budynek w Oddziale Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane zostało w BZP na portalu UZP w dniu 13-06-2018 r. - pod numerem 572162-N-2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa - załącznik do SIWZ

 

 

26.06.2018

DZ 2710 - 20/18

Obsługa IX Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS’ ZOOM 2018 organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 13-14 listopada 2018 r. dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 90 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w Krakowie.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

18.06.2018

DZ 2710-18/18

Przetarg nieograniczony na dostawę Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane zostało w BZP na portalu UZP w dniu 08-06-2018 r. - pod numerem 570078-N-2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 

07.06.2018

DZ 2710-17/18

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb INiG - PIB przez okres 24 miesięcy

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w BZP na portalu UZP

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 

07.06.2018

DZ 2710-16/18

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na przebudowie części hali budynku B wraz z malowaniem w Oddziale Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. Postępowanie powtórzone.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 23-05-2018r. - pod numerem 562373-N-2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa - załącznik do SIWZ

 

Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczące RODO

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 562373-N-2018

 

22.05.2018

DZ 2710-15/18

Sukcesywne dostawy oleju grzewczego
do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przez okres 24 miesięcy

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w BZP na portalu UZP

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki - wersja edyt.

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik przetargu

22.05.2018

DZ 2710-9/18

Przetarg nieograniczony na dostawę spektrometru masowego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP–MS wraz z wyposażeniem dodatkowym do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Bagrowej 1.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) pod nr 2018/S 72-159048

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Informacja ze spotaknia z Wykonawcami

Zestawienie ofert

 

Wynik przetargu

16.05.2018

DZ 2710-14/18

Przetarg nieograniczonym na robotę budowlaną polegającą na przebudowie części hali budynku B wraz z malowaniem w Oddziale Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane zostało w BZP na portalu UZP w dniu 27-04-2018r. - pod numerem 551617-N-2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa - załącznik do SIWZ

 

Informacja ze spotkania z Wykonawcami

 

Wynik przetargu

11.05.2018

DZ 2710-13/18

Dostawa mikroskopu optycznego do obserwacji w świetle odbitym, przechodzącym oraz fluorescencji wraz z fotometrem do pomiaru refleksyjności do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w BZP na portalu UZP

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki - wersja edyt.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik przetargu

27.04.2018

DZ 2710-12/18

Dostawa papieru, galanterii biurowej i nośników informacji (płyt CD-R, CD-RW, DVD) dla INIG-PIB, przez okres 24 miesięcy

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w BZP na portalu UZP

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 6

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik przetargu

20.04.2018

DZ 2710-11/18

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji gazów technicznych z budową rozprężalni gazów technicznych i wiaty magazynowej w Laboratorium przepływów w ośrodkach porowatych przy ul. Lubicz 25A w Krakowie. Postępowanie powtórzone.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane zostało w BZP na portalu UZP w dniu 04-04-2018r. - pod numerem 539987-N-2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Informacja z zebrania z Wykonawcami

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT. 23 USTAWY PZP

 

 

Wynik przetargu

06.04.2018

DZ 2710-10/18

Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II
dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

 Szczegóły

Do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Odpowiedzi na pytania

Zestawienie złożonych ofert

 

Wynik przetargu

28.03.2018

DZ 2710-6/18

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji gazów technicznych z budową rozprężalni gazów technicznych i wiaty magazynowej w Laboratorium przepływów w ośrodkach porowatych przy ul. Lubicz 25A w Krakowie

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 12-03-2018r. - pod numerem 529884-N-2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa - załącznik do SIWZ

 

Informacja ze spotaknia z Wykonawcami

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu

 

Wynik przetargu

22.03.2018

DZ 2710-8/18

Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników ciśnieniowych na mieszaniny wzorcowe THT wraz z zaworami dla Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. / The unlimited tender for the delivery of pressure containers for THT reference mixtures with valves for the Warsaw Branch Oil and Gas Institute - National Research Institute.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 13-03-2018r. - pod numerem 530845-N-2018

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w języku polskim

Specification of Essential Terms of the Contract (SIWZ) in English

 

ZESTAWIENIE złożonych w postępowaniu ofert

 

Wynik przetargu

05.03.2018

DZ 2710-7/18

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników INIG - PIB w Krakowie oraz osób przyjmowanych do pracy i na świadczenie usług w zakresie dobrowolnej opieki medycznej dla pracowników INIG - PIB w Krakowie. Postępowanie powtórzone.

 Szczegóły

Do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 

Załączniki w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na pytania

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.03.2018

DZ 2710-2/18

Przetarg nieograniczony na usługę adaptacji miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M dla potrzeb Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego – 2 zadania.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) pod nr 2018/S 16-032714

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ w wersji edytowalnej

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik przetargu

01.03.2018

DZ 2710-1/18

„Sukcesywna dostawa modemów-szafek transmisyjnych na potrzeby współpracy z analizatorami THT oraz zewnętrznych szaf kontenerowych przystosowanych do użytkowania w nich urządzeń wykorzystujących gaz ziemny i instalowanych na obiektach zakładów gazowniczych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego – 2 zadania”

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w Dzienniku UIrzędowym Unii Europejskiej

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik przetargu

21.02.2018

DZ 2710-4/18

Usługi sprzątania w obiektach Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Bagrowej 1

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w BZP na portalu UZP

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki - wersja edytowalna

 

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT. 23 USTAWY

 

Wynik przetargu

19.02.2018

DZ 2710-5/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników INIG - PIB w Krakowie oraz osób przyjmowanych do pracy i na świadczenie usług w zakresie dobrowolnej opieki medycznej dla pracowników INIG - PIB w Krakowie

 

 Szczegóły

Do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 

Załączniki - wersja edytowalna

Pytania i Odpowiedzi

 

Wynik przetargu

Ogłoszenia które przeszły do archiwum

06.12.2017

Przetarg nieograniczony na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

27.11.2017

Przetarg nieograniczony na dostawę zewnętrznych szaf kontenerowych wraz z usługą adaptacji miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M dla potrzeb Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

10.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze dwudniowych warsztatów „Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INiG” organizowanych przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 04-05 grudnia 2017 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, organizacji uroczystej kolacji, zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej oraz zapewnieniu bazy noclegowej w dniach 04-05 grudnia 2017 r. dla nie więcej niż 25 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w Wieliczce, usytuowany nie dalej niż 600 m. od Kopalni Soli „Wieliczka”.

08.11.2017

Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

31.10.2017

Dostawa Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

06.10.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu systemu wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, klimatyzacji oraz systemu detekcji substancji niebezpiecznych w Laboratorium przepływów w ośrodkach porowatych przy ul. Lubicz 25A w Krakowie. Postępowanie powtórzone.

06.10.2017

Dostawa i montaż modułów bateryjnych do zasilaczy UPS wraz z usługą serwisową oraz roczna rozszerzona usługa serwisowa dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

02.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze dwudniowych warsztatów „Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INiG” organizowanego przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 04-05 grudnia 2017 r., polegającego na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, organizacji regionalnej kolacji, zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej oraz zapewnieniu bazy noclegowej w dniach 04-05 grudnia 2017 r. dla nie więcej niż 25 uczestników. Hotel, co najmniej 3 gwiazdki, zlokalizowany w odległości do 120 km od Krakowa.

29.09.2017

Postępowanie na obsługę konferencji „GEOPETROL 2018”, organizowanej przez INiG-PIB, w tym: świadczenie usług hotelarskich, w zakresie spotkań i konferencji polegających na rezerwacji i udostępnieniu sal konferencyjnych wraz z usługą gastronomiczną oraz zapewnieniem bazy noclegowej uczestnikom konferencji organizowanej w dniach 17-20 września 2018 r. Obiekt (ośrodek wypoczynkowy lub hotel), zlokalizowany w miejscowości górskiej w rejonie Tatr w odległości do 110 km od Krakowa.

28.09.2017

Przetarg nieograniczony na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ I dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

14.09.2017

usługi sprzątania w obiektach Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1, wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych oraz na usługi sprzątania w obiekcie INiG-PIB w Krakowie przy ul. Lubicz 25A.

13.09.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu systemu wentylacji mechanicznej wraz z automatyką i klimatyzacji w Laboratorium przepływów w ośrodkach porowatych przy ul. Lubicz 25A w Krakowie.

12.09.2017

Przetarg nieograniczony na dostawę Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

07.09.2017

Dostawa urządzeń przechowujących dane – storage dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

06.09.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na obsłudze  Konferencji  Naukowo-Technicznej FORGAZ 2018 organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy  w dniach 10-12 stycznia 2018r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, zapewnieniu usługi gastronomicznej oraz bazy noclegowej uczestnikom konferencji, a także organizacji zawodów strzeleckich, podczas konferencji FORGAZ 2018 w dniach 10-12 stycznia 2018 r. dla nie więcej niż 120 uczestników. Hotel, co najmniej 3 gwiazdki, zlokalizowany w Beskidach w miejscowości górskiej i/lub uzdrowiskowej w odległości do 120 km od Krakowa.

29.08.2017

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i remont odtworzeniowy instalacji chłodzenia hamowni do badań silników spalinowych w oparciu o zewnętrzną chłodnię wraz z układem rozprowadzającym i zbiornikiem zewnętrznym w Pionie Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1.

23.08.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób, mienia  i obiektów oraz terenów  wraz z montażem elektronicznego systemu zabezpieczenia terenu  w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie  przy ul. Łukasiewicza 1, przez okres 36 miesięcy.

 

08.08.2017

Robota budowlana polegająca na przebudowie pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną wraz z remontem węzła sanitarnego w budynku Oddział Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. V postępowanie przetargowe

14.07.2017

rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, poprzez dostawę, instalację i konfigurację urządzeń i oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami oraz instruktażem

13.07.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji gazów technicznych wraz z systemem detekcji z budową rozprężalni gazów technicznych i wiaty magazynowej, wykonaniem systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, automatyki oraz wymianie pasa pokrycia dachowego w Laboratorium przepływów w ośrodkach porowatych przy ul. Lubicz 25A w Krakowie.

12.07.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na kompleksowej modernizacji wewnątrzzakładowej instalacji grzewczej C.O. w obiekcie Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie – ETAP I. Postępowanie powtórzone.

30.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę IX Międzynarodowej Konferencji ŚRODKI SMAROWE 2018 organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 16-18 maja 2018 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej oraz zapewnienie bazy noclegowej w dniach 16-18 maja 2018 r. dla nie mniej niż 80 i nie więcej niż 120 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w miejscowości górskiej i/lub uzdrowiskowej w odległości do 300 km od Krakowa

29.06.2017

Przetarg nieograniczony na dostawę Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

26.06.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegająca na przebudowie pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną wraz z remontem węzła sanitarnego w budynku Oddział Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. IV postępowanie przetargowe.

20.06.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na kompleksowej modernizacji wewnątrzzakładowej instalacji grzewczej C.O. w obiekcie Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie – ETAP I

Ogłoszenia o zamówieniach nie podlegających Ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Ogłoszenia o zamówieniach nie podlegających Ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Termin składania ofert/ Znak sprawyOgłoszenieOdpowiedzi/realizacja
11.06.2018

DZ A30-240-1-4/18

Dostawa samochodu osobowego do INSTYTUTU NAFTY I GAZU - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Warszawie

 Szczegóły

Zaproszenie do składania ofert

 

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Wynik przetargu

11.06.2018

TM1-240-25/18
Dostawa 4 beczek 200 litrowych (ok. 800 kg) produktu o nazwie metyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków.

 Szczegóły

 

07.06.2018

TM1-240-23/18
Dostawa 2 beczek 200 lit (ok. 370 kg netto) produktu adypinian di-2-etyloheksylu do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

 Szczegóły

 

07.06.2018

TM1-240-24/18
Dostawa 900 kg oleju rzepakowego uniwersalnego rafinowanego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 250 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe).

 Szczegóły

 

04.06.2018

DZ-UNB-ST-240-1-13/18

„Symulacja numeryczna zabiegu szczelinowania gazowego pokładu węgla mająca na celu ocenę oddziaływania różnych wysokoenergetycznych paliw stałych na caliznę węglową, stan jej zeszczelinowania i odprężenia naprężeń występujących w pokładzie węgla”

 Szczegóły

 

Pytania i Odpowedzi

Wynik przetargu

26.05.2018

DZ1-E-DZŁ-240-1-40/18 oraz DZ1-E-DZ-240-1-41/18

Dostawa drukarek laserowych

 Szczegóły

 

14.05.2018

DZ-E-DJ-240-1-38/18

Dostawa drukarki atramentowej kolorowej

 Szczegóły

 

10.05.2018

TM1-240-19/18

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

21.04.2018

DZ-E-SG-240-1-27/18

Dostawa komputera stacjonarnego

 Szczegóły

 

18.04.2018

TM1-240-15/18

Dostawa ciekłego modyfikatora procesu spalania zawierających żelazo w swym składzie (15% - 18%) w frakcjach naftowych.

 Szczegóły

 

17.04.2018

Znak sprawy: DZ-A30-240-1-3/18

Dostawa gazów technicznych,
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy,
do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
oraz do Oddziału Instytutu w Krośnie – 2 zadania.

 Szczegóły

Załączniki - wersja edytowalna

 

Wynik przetargu

06.04.2018

TM1-241-04/18

Dostawa inhibitora rdzewienia do paliw, kwas tetrapropenylobutadienowy w ilości 3 ton.

 Szczegóły

 

05.04.2018

DZ-AUNB-SW-240-1-6/18

Wykonanie pomiarów tomograficznych rdzeni w postaci badania DECT oraz badania SINGLE dla potrzeb Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie – 3 zadania

 Szczegóły

 

Wyjaśnienia treści zaproszenia

Wyjaśnienia nr 2 treści zaproszenia

Wynik

23.03.2018

TM1-241-03/18

Dostawa 1800 kg oleju rzepakowego utlenionego.

 Szczegóły

 

22.03.2018

TM1-240-14/18

Dostawa około 100 kg produktu kwas 12-hydroksystearynowy.

 Szczegóły

 

15.03.2018

DZ-A30-240-1-2/18

Usługa składu DTP Słownika, przygotowanie go do druku i przygotowanie wersji elektronicznej w postaci pliku ePUB oraz usługę druku i dostawy tego Słownika, dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie - 2 zadania

 Szczegóły

Załączniki - wersja edytowalna

 

Odpowiedzi na pytania

Wynik

12.03.2018

DR-240-3/18

Oprawa muzyczna wraz z dodatkowymi atrakcjami podczas konferencji Środki Smarowe, organizowanej w dniach 16-18 maja 2018 r.

 

 Szczegóły

 

Wynik postępowania

05.03.2018

TM1-240-13/18

Sprzedaż na Dokumencie Dostawy w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie alkoholu etylowego skażonego. Dostawa na Skład Podatkowy.

 Szczegóły

 

27.02.2018

TM1-240-12/18

Dostawa w procedurze zawieszonego poboru akcyzy lub w procedurze zapłaconej akcyzy jednego kontenera 1000 lit (około 900 kg) towaru: baza olejowa naftenowa do produkcji smarów i olejów smarowych.

 Szczegóły

 

21.02.2018

DR-240-2/18

Zapewnienie tłumaczenia symultanicznego podczas Konferencji Środki Smarowe 2018

 Szczegóły

 

Wynik postępowania

20.02.2018

TM1-240-11/18

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa 4 beczek 200 litrowych (ok. 800 kg) produktu o nazwie metyldiglikol.

 Szczegóły

 

06.02.2018

TM1-241-02/18

Dostawa około 180 kg (1 beczki 200l) substancji: stearynian polioksoaluminium w rafinowanym oleju mineralnym.

 Szczegóły

 

30.01.2018

TM1-241-10/18

Dostawa w systemie EMCS jednego kontenera 1000 l (około 900 kg) oleju podstawowego.

 Szczegóły

 

29.01.2018

TM1-240-09/18

Dostawa 900 kg oleju rzepakowego uniwersalnego rafinowanego.

 Szczegóły

 

22.01.2018

TM1-240-07/18

Dostawa 1 beczki 200 l (około 180 kg) produktu o nazwie handlowej Additin RC 4205.

 Szczegóły

 

19.01.2018

TM1-241-01/18

Dostawa około 850 kg (4 beczki 200l) substancji: Polieter  modyfikowany polisiloksanu  (Polyether modified polysiloxane).

 Szczegóły

 

15.01.2018

TM1-240-01/18

Sukcesywne świadczenie usług spedycyjnych dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej i Małotonażowej oraz Sprzedaży INiG-PIB.

 Szczegóły

 

12.01.2018

TM1-240-03/18

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

 Szczegóły

 

28.09.2017

DR-240-16/17

Dostawa do INiG-PIB kalendarzy książkowych na rok 2018, 4 zadania realizowane łącznie.

 Szczegóły

 

13.07.2017

DR-240-10/17

Zorganizowanie oraz przeprowadzenie imprezy towarzyszącej Konferencji Naukowo-Technicznej Fuels’ Zoom 2017 wraz z oprawą muzyczną (DJ) w dn. 3 października 2017 r.

 

 Szczegóły (uwaga, zmiana ogłoszenia w dn. 5.07.2017)

 

Wynik

Ogłoszenia które przeszły do archiwum

15.03.2018

Dostawa komputera stacjonarnego

12.03.2018

Dostawa zestawu Swagelok Nut, Front and Back Ferrule Set 200-S, SS NUT, FRT&BK 1/8”PK5.

10.03.2018

Dostawa dwóch komputerów stacjonarnych

21.02.2018

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi Reometru Brookfield

15.02.2018

Dostawa reduktorów dwustopniowych do butli ciśnieniowych typu HP 2

26.01.2018

Dostawa podłączeń ciśnieniowych ze stali nierdzewnej

15.01.2018

Dostawa ok. 800 kg (1 paletokontener) rozpuszczalnika aromatycznego 60 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między Składami Podatkowymi.

12.01.2018

Dostawa sensorów THT wraz z elementami mocującymi

15.12.2017

Dostawa i obsługa prenumeraty zagranicznych czasopism naukowych specjalistycznych w roku 2018

08.12.2017

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

30.11.2017

Dostawa analizatora spalin mierzącego gazy w spalinach do Zakładu przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie.

28.11.2017

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

22.11.2017

Dostawa 1 beczki 200 lit (około 200 kg) produktu o nazwie Glikol monoetylenowy techniczny.

20.11.2017

Zadanie 1:

Dostawa ok. 5000 kg antyutleniacza do produktów naftowych.

16.11.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów przenośnych (2 sztuki) z oprogramowaniem do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

31.10.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II w ilości około 1 tony (1 DPPL) o zawartości naftalenu poniżej 10%. 

30.10.2017

"Wymianę głównego transformatora 15/0,4 kV 500 kVA w stacji transformatorowej średniego napięcia na nowy 15,75/0,42 kV 630 kVA oraz wyminę oleju w drugim transformatorze 15/0,4 kV 200 kVA."
Lokalizacja: obiekt INIG-PIB przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie.

30.10.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

1)      Sprzedaż alkoholu etylowego skażonego mieszaniną alkoholu izopropylowego 3000 ml, ketonu etylowo-metylowego 1000 ml i benzoesanu denatonium 1g zgodnie z wykazem środków skażających, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy.

Ilość: 400 litrów

Moc alkoholu: 99,9% vol w 20OC

Opakowania: beczki Sprzedawcy wliczone w cenę produktu.

Zabezpieczenie akcyzowe dotyczące transportu wyrobu akcyzowego składa Sprzedawca.

WARUNKI DOSTAWY:

Zakup na Dokumencie Dostawy w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

30.10.2017

Dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi pirolizera oraz dostawę i montaż dozownika do posiadanego chromatografu Trace GC Ultra (połączonego ze spektrometrem Delta V Advantage)

20.10.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

19.10.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa ciekłego modyfikatora procesu spalania zawierających żelazo w swym składzie (15% - 18%).

16.10.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa 4 beczek 200 litrowych (ok. 800 kg) produktu o nazwie metyldiglikol.

16.10.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa depresantu do olejów napędowych w ilości ok. 4000 kg. Szczegółowa charakterystyka olejów zostanie przesłana po uprzednim kontakcie z Zamawiającym.

16.10.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa ok. 800 kg (1 paletokontener) rozpuszczalnika aromatycznego 60 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między Składami Podatkowymi.

12.10.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa około 850 kg (4 beczki 200l) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków substancji Polieter modyfikowany polisiloksanu (Polyether modified polysiloxane).

11.10.2017

Dostawa 3 beczek 200 lit (ok. 540 kg netto) produktu adypinian di-2-etyloheksylu.

09.10.2017

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla pomieszczeń biurowych Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Lubicz 25A w Krakowie. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

28.09.2017

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

25.09.2017

 

 

Dostawa około 2000 kg środka biobójczego rozpuszczalnego w paliwach węglowodorowych.

21.09.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 50 sztuk kanistrów plastikowych 5 litrowych z nakrętką z atestem UN.

18.09.2017

Sukcesywne usługi druku i dostawy materiałów, wykonanych metodą offsetową oraz lateksową – 2 zadania, dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

12.09.2017

Dostawa 15 sztuk beczek plastikowych dwu-otworowych L-Ring z HDPE z certyfikatem UN o pojemności około 220 l.

30.08.2017

Dostawa inhibitora rdzewienia do paliw, kwas tetrapropenylobutadienowy.

30.08.2017

Dostawa ciekłego modyfikatora procesu spalania zawierających żelazo w swym składzie (15% - 18%) w frakcjach naftowych.

30.08.2017

Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II w ilości 23-25 ton w autocysternie o zawartości naftalenu poniżej 10%. Dostawa w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – EMCS pomiędzy składami podatkowymi.

29.08.2017

Dostawa 900 kg oleju rzepakowego uniwersalnego rafinowanego.

29.08.2017

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

21.08.2017

Dostawa 4 beczek 200 litrowych (ok. 800 kg) produktu o nazwie metyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków.

21.08.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

09.08.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów stacjonarnych (2 sztuki) do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

04.08.2017

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przez okres 1 roku

27.07.2017

Skład DTP piętnastu wydawnictw z serii „Prace Naukowe INiG – PIB”.

25.07.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę aparatu do pomiaru gęstości właściwej proszków, ciał stałych i past wg. norm ASTM D 6226 jak i PN-EN-ISO 1183-3 do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Lubicz 25A w Krakowie.

24.07.2017

 

Dostawa 2 beczek 200-220 l (łącznie około 440 kg) produktu o nazwie Glikol monoetylenowy techniczny.

19.07.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 4 kontenerów 1000 l (około 3600 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

14.07.2017

Dostawa około 100 kg produktu kwas 12-hydroksystearynowy do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

11.07.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę analizatora spalin mierzącego gazy w spalinach do Zakładu Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie.

10.07.2017

Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, monitora oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

20.06.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Sprzedaż alkoholu etylowego skażonego - zakup na Dokumencie Dostawy w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

19.06.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

Zadanie 2:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol.

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż środków trwałych

Termin składania ofert/ Znak sprawyOgłoszenieOdpowiedzi/realizacja
22.06.2018

DZ-235-34/18

Sprzedaż środków trwałych – maszyny będących na wyposażeniu warsztatu – Szlifierki narzędziowej typu NUA-25

 Szczegóły

 

Dokumentacja fotograficzna

23.05.2018

DZ-235-33/18

Sprzedaż środków trwałych - maszyn będących na wyposażeniu warsztatu - 6 zadań. II postępowanie.

 Szczegóły

 

Dokumentacja fotograficzna

Wynik

25.04.2018

DZ-235-31/18

Sprzedaż środków trwałych - maszyn będących na wyposażeniu warsztatu - 7 zadań

 Szczegóły

 

Dokumentacja fotograficzna

Wyniki

Ogłoszenia które przeszły do archiwum