Ogłoszenia o zamówieniach podlegających Ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Ogłoszenia o zamówieniach podlegających Ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Termin składania ofert/ Znak sprawy Ogłoszenie Odpowiedzi/realizacja
05.03.2018

DZ 2710-2/18

Przetarg nieograniczony na usługę adaptacji miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M dla potrzeb Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego – 2 zadania.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) pod nr 2018/S 16-032714

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ w wersji edytowalnej

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

01.03.2018

DZ 2710-1/18

„Sukcesywna dostawa modemów-szafek transmisyjnych na potrzeby współpracy z analizatorami THT oraz zewnętrznych szaf kontenerowych przystosowanych do użytkowania w nich urządzeń wykorzystujących gaz ziemny i instalowanych na obiektach zakładów gazowniczych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego – 2 zadania”

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w Dzienniku UIrzędowym Unii Europejskiej

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ w wersji edytowalnej

 

21.02.2018

DZ 2710-4/18

Usługi sprzątania w obiektach Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Bagrowej 1

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w BZP na portalu UZP

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki - wersja edytowalna

 

Odpowiedzi na pytania

 

19.02.2018

DZ 2710-5/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników INIG - PIB w Krakowie oraz osób przyjmowanych do pracy i na świadczenie usług w zakresie dobrowolnej opieki medycznej dla pracowników INIG - PIB w Krakowie

 

 Szczegóły

Do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 

Załączniki - wersja edytowalna

Pytania i Odpowiedzi

 

Wynik przetargu

06.12.2017

DZ 2710-45/17

Przetarg nieograniczony na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowano w BZP na portalu UZP w dniu 28-11-2017r.- numer ogłoszenia 623023-N-2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert

 

Wynik przetargu

27.11.2017

DZ 2710-44/17

Przetarg nieograniczony na dostawę zewnętrznych szaf kontenerowych wraz z usługą adaptacji miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M dla potrzeb Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w BZP na portalu UZP

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

 

Wynik przetargu

Ogłoszenia które przeszły do archiwum

10.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze dwudniowych warsztatów „Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INiG” organizowanych przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 04-05 grudnia 2017 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, organizacji uroczystej kolacji, zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej oraz zapewnieniu bazy noclegowej w dniach 04-05 grudnia 2017 r. dla nie więcej niż 25 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w Wieliczce, usytuowany nie dalej niż 600 m. od Kopalni Soli „Wieliczka”.

08.11.2017

Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

31.10.2017

Dostawa Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

06.10.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu systemu wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, klimatyzacji oraz systemu detekcji substancji niebezpiecznych w Laboratorium przepływów w ośrodkach porowatych przy ul. Lubicz 25A w Krakowie. Postępowanie powtórzone.

06.10.2017

Dostawa i montaż modułów bateryjnych do zasilaczy UPS wraz z usługą serwisową oraz roczna rozszerzona usługa serwisowa dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

02.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze dwudniowych warsztatów „Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INiG” organizowanego przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 04-05 grudnia 2017 r., polegającego na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, organizacji regionalnej kolacji, zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej oraz zapewnieniu bazy noclegowej w dniach 04-05 grudnia 2017 r. dla nie więcej niż 25 uczestników. Hotel, co najmniej 3 gwiazdki, zlokalizowany w odległości do 120 km od Krakowa.

29.09.2017

Postępowanie na obsługę konferencji „GEOPETROL 2018”, organizowanej przez INiG-PIB, w tym: świadczenie usług hotelarskich, w zakresie spotkań i konferencji polegających na rezerwacji i udostępnieniu sal konferencyjnych wraz z usługą gastronomiczną oraz zapewnieniem bazy noclegowej uczestnikom konferencji organizowanej w dniach 17-20 września 2018 r. Obiekt (ośrodek wypoczynkowy lub hotel), zlokalizowany w miejscowości górskiej w rejonie Tatr w odległości do 110 km od Krakowa.

28.09.2017

Przetarg nieograniczony na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ I dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

14.09.2017

usługi sprzątania w obiektach Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1, wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych oraz na usługi sprzątania w obiekcie INiG-PIB w Krakowie przy ul. Lubicz 25A.

13.09.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu systemu wentylacji mechanicznej wraz z automatyką i klimatyzacji w Laboratorium przepływów w ośrodkach porowatych przy ul. Lubicz 25A w Krakowie.

12.09.2017

Przetarg nieograniczony na dostawę Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

07.09.2017

Dostawa urządzeń przechowujących dane – storage dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

06.09.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na obsłudze  Konferencji  Naukowo-Technicznej FORGAZ 2018 organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy  w dniach 10-12 stycznia 2018r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, zapewnieniu usługi gastronomicznej oraz bazy noclegowej uczestnikom konferencji, a także organizacji zawodów strzeleckich, podczas konferencji FORGAZ 2018 w dniach 10-12 stycznia 2018 r. dla nie więcej niż 120 uczestników. Hotel, co najmniej 3 gwiazdki, zlokalizowany w Beskidach w miejscowości górskiej i/lub uzdrowiskowej w odległości do 120 km od Krakowa.

29.08.2017

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i remont odtworzeniowy instalacji chłodzenia hamowni do badań silników spalinowych w oparciu o zewnętrzną chłodnię wraz z układem rozprowadzającym i zbiornikiem zewnętrznym w Pionie Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1.

23.08.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób, mienia  i obiektów oraz terenów  wraz z montażem elektronicznego systemu zabezpieczenia terenu  w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie  przy ul. Łukasiewicza 1, przez okres 36 miesięcy.

 

08.08.2017

Robota budowlana polegająca na przebudowie pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną wraz z remontem węzła sanitarnego w budynku Oddział Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. V postępowanie przetargowe

14.07.2017

rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, poprzez dostawę, instalację i konfigurację urządzeń i oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami oraz instruktażem

13.07.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji gazów technicznych wraz z systemem detekcji z budową rozprężalni gazów technicznych i wiaty magazynowej, wykonaniem systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, automatyki oraz wymianie pasa pokrycia dachowego w Laboratorium przepływów w ośrodkach porowatych przy ul. Lubicz 25A w Krakowie.

12.07.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na kompleksowej modernizacji wewnątrzzakładowej instalacji grzewczej C.O. w obiekcie Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie – ETAP I. Postępowanie powtórzone.

30.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę IX Międzynarodowej Konferencji ŚRODKI SMAROWE 2018 organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 16-18 maja 2018 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej oraz zapewnienie bazy noclegowej w dniach 16-18 maja 2018 r. dla nie mniej niż 80 i nie więcej niż 120 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w miejscowości górskiej i/lub uzdrowiskowej w odległości do 300 km od Krakowa

29.06.2017

Przetarg nieograniczony na dostawę Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

26.06.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegająca na przebudowie pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną wraz z remontem węzła sanitarnego w budynku Oddział Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. IV postępowanie przetargowe.

20.06.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na kompleksowej modernizacji wewnątrzzakładowej instalacji grzewczej C.O. w obiekcie Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie – ETAP I

12.06.2017

Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu optycznego z wyposażeniem cyfrowym do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ODDZIAŁ KROSNO

08.06.2017

Dostawa komputera stacjonarnego, monitora, komputera przenośnego, oprogramowania i projektora dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego (Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki) – 5 zadań.

05.06.2017

Przetarg nieograniczony na: dostawę automatycznie sterowanego aparatu Vicata do oznaczania czasu wiązania zaczynu cementowego do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ODDZIAŁ KROSNO

29.05.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną wraz z remontem węzła sanitarnego w budynku Oddział Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. Postępowanie ponownie powtórzone.

29.05.2017

Dostawa oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego – 2 zadania. Postępowanie powtórzone.

15.05.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na przebudowie oraz remoncie instalacji wodociągowej do celów użytkowych i przeciwpożarowych wraz z podziemnym zbiornikiem p.poż na terenie wewnątrzzakładowym w Pionie Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie.

05.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę VIII Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS’ ZOOM 2017 organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 3-4 października 2017 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, przystosowaniu jej do potrzeb organizacji uroczystej kolacji oraz zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej w dniach 3-4 października 2017 r. dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 90 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w Krakowie

28.04.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegająca na przebudowie pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną wraz z remontem węzła sanitarnego w budynku Oddział Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie. Postępowanie powtórzone.

28.04.2017

Robota budowlana polegająca na wykonaniu podbudowy pod wagę najazdową dla samochodów ciężarowych wraz z fragmentem drogi dojazdowej na terenie wewnątrzzakładowym  w Pionie Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu-Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

28.04.2017

Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, drukarek i skanerów dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego – 4 zadania. Postępowanie powtórzone.

19.04.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegająca na wykonaniu remontu budynku byłej kotłowni oraz wymianie bramy dwuskrzydłowej do hali w pawilonie „C” w obiekcie Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanym przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie

12.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę VIII Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS’ ZOOM 2017 organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 3-4 października 2017 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, przystosowaniu jej do potrzeb organizacji uroczystej kolacji oraz zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej w dniach 3-4 października 2017 r. dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 90 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w Krakowie.

10.04.2017

Dostawa komputerów, monitorów, pozostałego sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego – 6 zadań.

06.04.2017

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną wraz z remontem węzła sanitarnego w budynku Oddział Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie

31.03.2017

Dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego – 5 zadań

09.03.2017

Wykonanie sukcesywnych robót budowlanych polegających na prowadzeniu specjalistycznych prac ziemnych podczas prowadzonego przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy procesu bioremediacji niestabilnych terenów dołów urobkowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi

03.03.2017

Dostawa Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

23.02.2017

Dostawa Polialkilofenoloalkiloaminy dla Instytutu Nafty i Gazu –Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

Ogłoszenia o zamówieniach nie podlegających Ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Ogłoszenia o zamówieniach nie podlegających Ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Termin składania ofert/ Znak sprawyOgłoszenieOdpowiedzi/realizacja
21.02.2018

DR-240-2/18

Zapewnienie tłumaczenia symultanicznego podczas Konferencji Środki Smarowe 2018

 Szczegóły

 

21.02.2018

DZ-A-240-1-13/18

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi Reometru Brookfield

 Szczegóły

 

20.02.2018

TM1-240-11/18

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa 4 beczek 200 litrowych (ok. 800 kg) produktu o nazwie metyldiglikol.

 Szczegóły

 

15.02.2018

DZ-A30-240-1-1/18

Dostawa reduktorów dwustopniowych do butli ciśnieniowych typu HP 2

 Szczegóły

 

Wyjaśnienia treści Zaproszenia

06.02.2018

TM1-241-02/18

Dostawa około 180 kg (1 beczki 200l) substancji: stearynian polioksoaluminium w rafinowanym oleju mineralnym.

 Szczegóły

 

30.01.2018

TM1-241-10/18

Dostawa w systemie EMCS jednego kontenera 1000 l (około 900 kg) oleju podstawowego.

 Szczegóły

 

29.01.2018

TM1-240-09/18

Dostawa 900 kg oleju rzepakowego uniwersalnego rafinowanego.

 Szczegóły

 

26.01.2018

DZ-A-WN-240-1-6/18

Dostawa podłączeń ciśnieniowych ze stali nierdzewnej

 Szczegóły

 

22.01.2018

TM1-240-07/18

Dostawa 1 beczki 200 l (około 180 kg) produktu o nazwie handlowej Additin RC 4205.

 Szczegóły

 

19.01.2018

TM1-241-01/18

Dostawa około 850 kg (4 beczki 200l) substancji: Polieter  modyfikowany polisiloksanu  (Polyether modified polysiloxane).

 Szczegóły

 

15.01.2018

TM1-240-01/18

Sukcesywne świadczenie usług spedycyjnych dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej i Małotonażowej oraz Sprzedaży INiG-PIB.

 Szczegóły

 

15.01.2018

TM1-240-05/18

Dostawa ok. 800 kg (1 paletokontener) rozpuszczalnika aromatycznego 60 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między Składami Podatkowymi.

 Szczegóły

 

12.01.2018

TM1-240-03/18

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

 Szczegóły

 

12.01.2018

DZ-A30-240-1-20/17

Dostawa sensorów THT wraz z elementami mocującymi

 Szczegóły

Zaproszenie do składania ofert - w. angielska

 

Wynik

15.12.2017

DZ-A30-240-1-19/17

Dostawa i obsługa prenumeraty zagranicznych czasopism naukowych specjalistycznych w roku 2018

 Szczegóły

Załączniki - wersja edytowalna

 

Odpowiedzi na zapytania

Wynik

08.12.2017

TM1-240-65/17

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

 Szczegóły

 

22.11.2017

TM1-240-63/17

Dostawa 1 beczki 200 lit (około 200 kg) produktu o nazwie Glikol monoetylenowy techniczny.

 Szczegóły

 

20.11.2017

TM1-240-62/17

Zadanie 1:

Dostawa ok. 5000 kg antyutleniacza do produktów naftowych.

 Szczegóły

 

31.10.2017

TM1-240-59/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II w ilości około 1 tony (1 DPPL) o zawartości naftalenu poniżej 10%. 

 Szczegóły

 

30.10.2017

TM1-240-58/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

1)      Sprzedaż alkoholu etylowego skażonego mieszaniną alkoholu izopropylowego 3000 ml, ketonu etylowo-metylowego 1000 ml i benzoesanu denatonium 1g zgodnie z wykazem środków skażających, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy.

Ilość: 400 litrów

Moc alkoholu: 99,9% vol w 20OC

Opakowania: beczki Sprzedawcy wliczone w cenę produktu.

Zabezpieczenie akcyzowe dotyczące transportu wyrobu akcyzowego składa Sprzedawca.

WARUNKI DOSTAWY:

Zakup na Dokumencie Dostawy w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

 Szczegóły

 

20.10.2017

TM1-240-56/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

 Szczegóły

 

19.10.2017

TM1-240-55/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa ciekłego modyfikatora procesu spalania zawierających żelazo w swym składzie (15% - 18%).

 Szczegóły

 

16.10.2017

TM1-240-53/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa 4 beczek 200 litrowych (ok. 800 kg) produktu o nazwie metyldiglikol.

 Szczegóły

 

16.10.2017

TM1-241-07/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa depresantu do olejów napędowych w ilości ok. 4000 kg. Szczegółowa charakterystyka olejów zostanie przesłana po uprzednim kontakcie z Zamawiającym.

 Szczegóły

 

16.10.2017

TM1-240-54/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa ok. 800 kg (1 paletokontener) rozpuszczalnika aromatycznego 60 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między Składami Podatkowymi.

 Szczegóły

 

12.10.2017

TM1-241-06/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa około 850 kg (4 beczki 200l) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków substancji Polieter modyfikowany polisiloksanu (Polyether modified polysiloxane).

 Szczegóły

 

11.10.2017

TM1-240-52/17

Dostawa 3 beczek 200 lit (ok. 540 kg netto) produktu adypinian di-2-etyloheksylu.

 Szczegóły

 

28.09.2017

TM1-240-48/17

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

 Szczegóły

 

28.09.2017

DR-240-16/17

Dostawa do INiG-PIB kalendarzy książkowych na rok 2018, 4 zadania realizowane łącznie.

 Szczegóły

 

25.09.2017

TM1-241-05/17

 

 

Dostawa około 2000 kg środka biobójczego rozpuszczalnego w paliwach węglowodorowych.

 Szczegóły

 

21.09.2017

TM1-240-46/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 50 sztuk kanistrów plastikowych 5 litrowych z nakrętką z atestem UN.

 Szczegóły

 

12.09.2017

TM1-240-44/17

Dostawa 15 sztuk beczek plastikowych dwu-otworowych L-Ring z HDPE z certyfikatem UN o pojemności około 220 l.

 Szczegóły

 

30.08.2017

TM1-241-04/17

Dostawa inhibitora rdzewienia do paliw, kwas tetrapropenylobutadienowy.

 Szczegóły

 

30.08.2017

TM1-240-42/17

Dostawa ciekłego modyfikatora procesu spalania zawierających żelazo w swym składzie (15% - 18%) w frakcjach naftowych.

 Szczegóły

 

30.08.2017

TM1-240-43/17

Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II w ilości 23-25 ton w autocysternie o zawartości naftalenu poniżej 10%. Dostawa w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – EMCS pomiędzy składami podatkowymi.

 Szczegóły

 

29.08.2017

TM1-240-41/17

Dostawa 900 kg oleju rzepakowego uniwersalnego rafinowanego.

 Szczegóły

 

29.08.2017

TM1-240-40/17

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

 Szczegóły

 

21.08.2017

TM1-240-39/17

Dostawa 4 beczek 200 litrowych (ok. 800 kg) produktu o nazwie metyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków.

 Szczegóły

 

21.08.2017

TM1-240-38/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

 Szczegóły

 

24.07.2017

TM1-240-36/17

 

Dostawa 2 beczek 200-220 l (łącznie około 440 kg) produktu o nazwie Glikol monoetylenowy techniczny.

 Szczegóły

 

19.07.2017

TM1-240-35/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 4 kontenerów 1000 l (około 3600 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

 Szczegóły

 

14.07.2017

TM1-240-34/17

Dostawa około 100 kg produktu kwas 12-hydroksystearynowy do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

 Szczegóły

 

13.07.2017

DR-240-10/17

Zorganizowanie oraz przeprowadzenie imprezy towarzyszącej Konferencji Naukowo-Technicznej Fuels’ Zoom 2017 wraz z oprawą muzyczną (DJ) w dn. 3 października 2017 r.

 

 Szczegóły (uwaga, zmiana ogłoszenia w dn. 5.07.2017)

 

Wynik

20.06.2017

TM1-240-32/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Sprzedaż alkoholu etylowego skażonego - zakup na Dokumencie Dostawy w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

 Szczegóły

 

19.06.2017

TM1-240-30/17 TM1-240-31/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol.

Zadanie 2:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol.

 Szczegóły

 

02.06.2017

TM1-240-28/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa 8 beczek 200 litrowych (ok. 1600 kg) produktu o nazwie metyldiglikol.

 Szczegóły

 

25.05.2017

TM1-240-24/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa  900 kg oleju rzepakowego uniwersalnego jadalnego.

 Szczegóły

 

18.05.2017

TM1-240-22/17 TM1-240-23/17

Zadanie nr 1

Dostawa 150 sztuk kanistrów plastikowych 30 litrowych z nakrętką z atestem UN 3H1/X1.8 na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Preferowany kolor niebieski. Do tego, dodatkowo dostawa 50 sztuk nakrętek.

Zadanie nr 2

Dostawa 150 sztuk kanistrów plastikowych 20 litrowych z nakrętką z atestem UN 3H1/X1.8 na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Preferowany kolor niebieski.

 Szczegóły

 

08.05.2017

TM1-240-20/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa  900 - 1200 kg oleju rzepakowego uniwersalnego jadalnego.

 Szczegóły

 

28.04.2017

TM1-240-19/17

Dostawa 1 beczki 200 litrowej produktu o nazwie chemicznej 2-etyloheksylo-ditiofosforan cynku na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

28.04.2017

TM-236-01/17

Świadczenie usług obejmujących przyjęcie oraz zagospodarowanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami odpadów przemysłowych (kod i rodzaj odpadu w załączniku poniżej).

 Szczegóły

 

27.04.2017

TM1-240-17/17

Dostawa 2 beczek 200 lit (ok. 360 kg netto) produktu adypinian di-2-etyloheksylu do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

 Szczegóły

 

15.03.2017

DR-240-6/17

 Oprawa muzyczna wraz z dodatkowymi atrakcjami podczas konferencji Środki Smarowe, organizowanej w dniach 10-12 maja 2017 r. w Krynicy-Zdrój.

 

 

 Szczegóły

 

Wynik postępowania

15.03.2017

DR-240-7/17

Dostawa upominków firmowych oznakowanych logotypami INIG-PIB, 2 zadania realizowane łącznie (razem 10 pozycji).

 

 Nieaktualna wersja

 

Uwaga! Zmiana ilości upominków w zadaniu nr I oraz przewidzialnej kwoty realizacji

Wynik postępowania

15.03.2017

TM1-240-11/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 1000  litrów produktu o nazwie handlowej gliceryna farmaceutyczna w paletopojemniku 1000, zawartość gliceryny nie mniej niż 99,5%  na adres INiG-PIB
 ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

28.02.2017

TM1-240-09/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

1)      Sprzedaż alkoholu etylowego skażonego mieszaniną alkoholu izopropylowego 3000 ml, ketonu etylowo-metylowego 1000 ml i benzoesanu denatonium 1g zgodnie z wykazem środków skażających, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy.

Ilość:200 litrów

Moc alkoholu: 99,9% vol w 20OC

Opakowania: beczka Sprzedawcy wliczona w cenę produktu.

Zabezpieczenie akcyzowe dotyczące transportu wyrobu akcyzowego składa Sprzedawca.

WARUNKI DOSTAWY:

a)      Zakup na Dokumencie Dostawy w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o Podatku Akcyzowym.

b)      Nazwa podmiotu odbierającego wyroby zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków

c)      Numer akcyzowy podmiotu: PL 35100027202

d)     Adres siedziby podmiotu odbierającego wyroby:
ul. Lubicz 25A, 31-5036 Kraków, NIP 675000-12-77

e)      Adres miejsca odbioru wyrobów:
Skład Podatkowy
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
Numer akcyzowy składu podatkowego: PL35100028348

 

f)       Wymagane dokumenty:
Dokument Dostawy, WzS, Protokół skażenia alkoholu etylowego, Świadectwo Jakości 

 Szczegóły

 

Ogłoszenia które przeszły do archiwum

30.11.2017

Dostawa analizatora spalin mierzącego gazy w spalinach do Zakładu przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie.

28.11.2017

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

16.11.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów przenośnych (2 sztuki) z oprogramowaniem do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

30.10.2017

"Wymianę głównego transformatora 15/0,4 kV 500 kVA w stacji transformatorowej średniego napięcia na nowy 15,75/0,42 kV 630 kVA oraz wyminę oleju w drugim transformatorze 15/0,4 kV 200 kVA."
Lokalizacja: obiekt INIG-PIB przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie.

30.10.2017

Dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi pirolizera oraz dostawę i montaż dozownika do posiadanego chromatografu Trace GC Ultra (połączonego ze spektrometrem Delta V Advantage)

09.10.2017

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla pomieszczeń biurowych Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Lubicz 25A w Krakowie. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

18.09.2017

Sukcesywne usługi druku i dostawy materiałów, wykonanych metodą offsetową oraz lateksową – 2 zadania, dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

09.08.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów stacjonarnych (2 sztuki) do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

04.08.2017

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przez okres 1 roku

27.07.2017

Skład DTP piętnastu wydawnictw z serii „Prace Naukowe INiG – PIB”.

25.07.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę aparatu do pomiaru gęstości właściwej proszków, ciał stałych i past wg. norm ASTM D 6226 jak i PN-EN-ISO 1183-3 do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Lubicz 25A w Krakowie.

11.07.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę analizatora spalin mierzącego gazy w spalinach do Zakładu Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie.

10.07.2017

Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, monitora oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

29.05.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę mieszadeł dla potrzeb Oddziału Krosno Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

16.05.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu energetycznego w obiektach Instytutu: w Krakowie – ul. Lubicz 25A, ul. Bagrowa 1, ul. Łukasiewicza 1 oraz w Krośnie przy ul. Armii Krajowej 3 i w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25.

10.05.2017

Wykonanie wielobranżowego projektu Budynku A Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Bagrowej 1, wraz z usługą nadzoru autorskiego

10.05.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie pracy naukowo-badawczej: "opracowanie konstrukcji układu perforującego do zastosowań w górnictwie nafty i gazu- analiza ekspercka i optymalizacja numeryczna zaproponowanej konstrukcji". Postępowanie powtórzone.

 

 

 

18.04.2017

Dostawa 120 sztuk beczek stalowych na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków. Beczki stalowe lakierowane z korkami o pojemności w zakresie 216,5 l, średnica około 60 cm, wysokość około 90 cm, powierzchnia wewnętrzna lakierowana chemoodporna na produkty naftowe, płaszcz cylindryczny zgrzewany z dwoma wytłoczonymi rowkami tocznymi. Dodatkowo:

18.04.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie pracy naukowo-badawczej: "Opracowanie konstrukcji układu perforującego do zastosowań w górnictwie nafty i gazu- analiza ekspercka i optymalizacja numeryczna zaproponowanej konstrukcji"

12.04.2017

Zaproszenie do składania ofert na: zaprojektowanie okładki oraz stron wewnętrznych i wykonanie składu DTP dwóch wersji językowych (polskiej i angielskiej) wydawnictwa popularnonaukowego (rocznika) pt. „Rynek Polskiej Nafty i Gazu” dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie w roku 2017

12.04.2017

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1800 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

23.03.2017

Dostawa  900 - 1200 kg oleju rzepakowego uniwersalnego jadalnego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 250 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe).

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż środków trwałych

Termin składania ofert/ Znak sprawyOgłoszenieOdpowiedzi/realizacja

Ogłoszenia które przeszły do archiwum

08.03.2017

Przetarg pisemny na sprzedaż - kotła gazowego firmy Jubam Gaz. Ilość kotłów: 3 szt.