W zakresie certyfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR) Biuro prowadzi ocenę w oparciu o programy certyfikacji PCW-11 oraz PCW-12.

Powyższe programy są udostępniane przez Biuro na życzenie klienta.

 


Schemat procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych w Systemie 1


Schemat procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych w Systemie 2+

 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 17.06.2016