Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy zwany dalej Instytutem, z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Lubicz 25A, działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 618),
 • Zarządzenia Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 roku w sprawie połączenia Instytutu Górnictwa Naftowego i Instytutu Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
  (MP z 1976r., Nr 1, poz. 2),
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie reorganizacji Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie 
  (Dz. U. Nr 14 z 2004 roku, poz. 123),
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Nafty im. Prof. Stanisława Piłata w Krakowie z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie 
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1419).
 • Statutu Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Regulaminu Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.
 • Organami Instytutu są:
  -  Dyrektor - organ wykonawczy i zarządzający
  -  Rada Naukowa - organ stanowiący i opiniodawczy.

Instytut jest jednostką przygotowaną technicznie i merytorycznie do prowadzenia działalności naukowo badawczej i rozwojowej z zakresu:

 • poszukiwań, zagospodarowania, użytkowania i eksploatacji złóż węglowodorów,

 • magazynowania, przesyłu i użytkowania gazów,

 • ochrony środowiska w zakresie powietrza, wody i gleby.

Działania jednostek związanych (pozostałych zakładów i działów Instytutu) nie wpływają na poufność, obiektywność i bezstronność pracy jednostki certyfikującej. Instytut:

 • nie dostarcza i nie projektuje wyrobów, które certyfikuje,

 • nie oferuje i nie dostarcza usług, które wykonywane przez innych certyfikuje,

 • nie oferuje usług konsultacyjnych w zakresie uzyskiwania lub utrzymywania certyfikacji,

 • nie oferuje i nie przeprowadza auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych klientów,

 • nie oferuje i nie dostarcza usług związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania jakością ( w tym szkoleń dedykowanych),

 • nie dostarcza jakichkolwiek innych wyrobów lub usług, których oferowanie mogłoby narazić na szwank poufność lub bezstronność albo obiektywność procesów certyfikacji i podejmowanych decyzji,

 • nie przeprowadza certyfikacji w przypadku stwierdzenia, że powiązanie pomiędzy dostawcą przedmiotu oceny zgodności a Instytutem stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności,

 • nie certyfikuje systemu zarządzania klienta w przypadku, gdy powiązanie między Instytutem a organizacją konsultującą ten system zarządzania stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności,

 • nie certyfikuje działalności innej jednostki certyfikującej w zakresie prowadzonej przez nią certyfikacji systemów zarządzania,

 • reaguje na każde zagrożenie dla bezstronności.

Instytut jest ubezpieczony w zakresie badań, certyfikacji wyrobów i systemów zarządzania jakością.

Biuro Certyfikacji Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego jest głównie finansowane z opłat wnoszonych przez klientów za czynności związane z procesem certyfikacji, a także otrzymuje środki z dotacji MNiSW na działalność statutową jednostki, w ramach działań upowszechniających naukę.

Instytut w pionie gazownictwa posiada specjalistyczne laboratoria badawcze, prowadzące badania naukowe i rozwojowe procesów i urządzeń przeznaczonych do transportu gazu, regulacji jego parametrów fizyko - chemicznych, spalania gazu, metrologii, a także ochrony środowiska w zakresie gleby, wody i powietrza. Akredytowane Laboratoria prowadzące badania dla potrzeb certyfikacji wyrobów są zorganizowane w Zespół Laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i Urządzeń Gazowych.

Do prowadzenia działalności certyfikacyjnej urządzeń gazowych powszechnego użytku powołano w Instytucie Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/Org/93 z dnia 4 października 1993 r. znak: 3090/D/93 Biuro Certyfikacji Wyrobów (obecnie Biuro Certyfikacji), zwane dalej Biurem, które uzyskało w 1993 roku certyfikat akredytacji nr 10/C-1/93/1 wydany przez Centralne Biuro Jakości Wyrobów (późniejsze Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - PCBC) przyznający prawo do certyfikacji obowiązkowej na znak bezpieczeństwa. Od dnia 10.06.1996 do dnia 22.12.1996 r. Biuro posiadało certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji nr 10/Cw - 11/2/93. Od 22.12.1996r. Biuro posiadało kolejno certyfikaty akredytacji nr 10/Cw-11/3/96 i nr 10/Cw-11/4/99, a obecnie posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 010. Certyfikat ten upoważnia do prowadzenia certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej urządzeń gazowych, gazowo-elektrycznych i elektrycznych. Prace merytoryczne z zakresu certyfikacji (dawniej kwalifikacji) wyrobów prowadzone są w Instytucie od 1963 roku.

Instytut jest jednostką notyfikowaną z numerem identyfikacyjnym 1450 dla poniższych aktów prawnych:

 • Rozporządzenia 2016/426/UE z dnia 9 marca 2016 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. UE z dnia 31.3.2016 L 81) w pełnym zakresie;

 • Dyrektywy 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych (Dz. U. UE z dnia 22.06.1992 L 167) w pełnym zakresie;

 • Dyrektywy 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. UE z 2014, L 189), - kat urządzeń do III. 

 • Dyrektywy 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. U. UE z 29.3.2014 L 96) w zakresie gazomierzy i przeliczników do gazomierzy - (zał. 4 Dyrektywy MI-002);

 • Jak również od dnia 23 października 2013 również Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (OJEU L 88/5 z 4.4.2011) w zakresie kurków kulowych – System 1 i systemów kominowych - System 2+.

Notyfikacja upoważnia Instytut do prowadzenia procedur oceny zgodności według powyższych rozporządzeń, w zakresie posiadanej akredytacji PCA.

28 lutego 2011 r. Biuro Certyfikacji INiG (obecnie INiG-PIB) w Krakowie uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie w zakresie możliwości prowadzenia certyfikacji jakości biokomponentów (Zakres Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC 010).

PCW-9
Zakres Akredytacji


Dnia 24 maja 2011 r. Instytut Nafty i Gazu został wpisany przez Ministra Gospodarki do wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów (M.P. Nr 44, poz. 480).
Posiadany przez nas zakres akredytacji obejmuje certyfikację estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz bioetanolu.
Proces oceny zgodności prowadzony jest zgodnie z wymaganiami określonymi w:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. z 2015r. poz. 1439).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1668) z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015r. poz. 780)

W listopadzie 2004 roku Biuro Certyfikacji uzyskało certyfikat akredytacji nr AC 116 jednostki certyfikującej systemy zarządzania jakością.

 

 

 PCW-9
Zakres Akredytacji

 

 

 

 

 

Polityka Jakości Biura Certyfikacji Wyrobów INiG - PIB

Polityka Jakości w zakresie certyfikacji wyrobów i systemów zarządzania jakością jest ukierunkowana na zapewnienie wiarygodności i bezstronności prowadzonego postępowania certyfikacyjnego. Jest ona realizowana zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości ustalonymi w oparciu o postanowienia norm PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz PN-EN ISO/IEC 17021:2011.

Celem polityki jakości jest:

 • spełnienie oczekiwań i usatysfakcjonowanie naszych klientów poprzez rzetelne i sumienne wykonywanie zadań - przez kompetentny personel - w możliwie krótkim czasie,

 • kompetentne działanie INiG-PIB jako jednostki notyfikowanej w obszarze regulowanym w ramach systemu oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami,

 • ciągłe powiększanie liczby klientów poprzez oferowanie im w ramach prowadzonej oceny zgodności wartości dodanej, przekładającej się na umocnienie ich pozycji rynkowej,

 • stałe rozszerzanie obszaru działania w zakresie systemu oceny zgodności wyrobów oraz systemów zarządzania.

Rozumiemy znaczenie bezstronności w prowadzeniu przez Instytut certyfikacji, zarządzamy konfliktami interesów i zapewniamy obiektywność swojej działalności w zakresie certyfikacji.

Świadczone przez nas usługi są dostępne dla wszystkich dostawców. Dostawcy są traktowani na równych prawach i warunkach. Nie stawia się wobec nich nieuzasadnionych żądań finansowych lub innych.

Deklarujemy stałą analizę przyjętego systemu jakości i jego ciągłe doskonalenie 
w ramach norm PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Ze swej strony zapewniamy, że realizowana w Instytucie i przedstawiona w Księdze Jakości polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i stale utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji.

Kierownik Biura Certyfikacji
mgr inż. Magdalena Swat

Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
dr hab. inż. M. Ciechanowska

Odwołania i skargi

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od każdej decyzji do Dyrektora Instytutu.

Każde wpływające do Instytutu odwołanie lub skarga jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego. Przyjęcie odwołania lub skargi jest potwierdzane pisemnie.

Postępowanie wyjaśniające prowadzi dyrektor Instytutu. Dyrektor Instytutu może polecić przeprowadzenie całości lub części postępowania kierownikowi Biura, jeżeli odwołanie nie dotyczy decyzji kierownika Biura Certyfikacji lub skarga nie zawiera zarzutów skierowanych bezpośrednio i imienne przeciwko kierownikowi Biura Certyfikacji.

Decyzja komunikowana składającemu odwołanie lub skargę jest podejmowana, lub przejrzana i zatwierdzona przez Dyrektora Instytutu.

Wszelkie skargi dotyczące certyfikowanego klienta są do niego kierowane i wyjaśniane w Biurze Certyfikacji. Jeżeli skarga dotyczy klienta z certyfikowanym systemem zarządzania i jest uzasadniona, Biuro Certyfikacji podejmuje odpowiednie działania mające na celu zbadać skuteczność certyfikowanego systemu zarządzania.

Odpowiedź na odwołanie lub skargę jest udzielana zainteresowanemu pisemnie w terminie do jednego miesiąca.

W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może być przedłużony do dwóch miesięcy, o czym Biuro Certyfikacji informuje zainteresowanego wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu i rozpatrywania odwołania lub skargi.

Każdy klient ma możliwość składania skarg na działania jednostki do PCA i/lub dochodzenia swoich roszczeń cywilno-prawnych na drodze sądowej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Równocześnie deklarujemy, że kierowana przez nas jednostka certyfikująca:

 • jest bezstronna i niezależna i działa jak strona trzecia;
 • nie prowadzi żadnej działalności konsultacyjnej w dziedzinie systemów zarządzania;
 • nie ma powiązań z żadnymi jednostkami konsultującymi systemy zarządzania zagrażających jej postrzeganiu jako jednostki bezstronnej i niezależnej;
 • nie prowadzi szkoleń dedykowanych w sposób zagrażający postrzeganiu jej jako jednostki bezstronnej i niezależnej;
 • zidentyfikowała i przeanalizowała wszystkie potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji, w tym wszystkie konflikty wynikające z jej powiązań.

 


Adres Biura: 

INSTYTUT  NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
BIURO CERTYFIKACJI 
PL 31-503 KRAKÓW, UL. LUBICZ 25 A 

fax: (12) 421 00 50 

 

Kierownik Biura:

mgr inż. Magdalena Swat
tel. +48 12 61 77 638, +48 12 430 38 64

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 14.11.2017