Instytut Nafty i Gazu - Panstwowy Instytut Badawczy w Krakowie to najstarszy z polskich instytutów badawczych branży naftowej. Stojąca na wysokim poziomie, stale uzupełniana infrastruktura badawcza, w tym hamownia silnikowa z nowoczesna aparaturą badawczą i stanowiskami do badań paliw oraz doświadczony personel o wysokich kwalifikacjach, pozwala Instytutowi na utrzymywanie pozycji jednego z liderów w dziedzinie szeroko pojętych badań paliw silnikowych.

Badania paliw prowadzone są w Instytucie nie w jednej, jak standardowo, ale w pięciu kategoriach problemowych:

 • Badania analityczne - mające na celu określenie zgodności paliwa ze specyfikacją.
 • Badania technologiczne - mające na celu opracowanie nowych i doskonalenie istniejących rodzajów 
  i gatunków paliw na polskim rynku.
 • Badania użytkowe - mające na celu ocenę właściwości użytkowych paliw na silnikowych stanowiskach badawczych oraz w badaniach eksploatacyjnych, samochodach jak również badania mikrobiologiczne paliw.
 • Badania eksperckie - dotyczące wykrywania fałszowania paliw i obrotu paliwami pochodzącymi z „szarej strefy”.
 • Badania rzeczoznawcze – dotyczące orzekania o wpływie paliwa nieodpowiedniej jakości na silnik pojazdu 
  i układ zasilania paliwem.

W zakresie zgodności paliw ze specyfikacjami, Instytut bada - wyłącznie metodami akredytowanymi, wskazanymi w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Gospodarki, następujące produkty:

 • benzyny silnikowe,
 • oleje napędowe,
 • LPG,
 • biopaliwa,
 • benzyny lotnicze,
 • paliwa lotnicze,
 • paliwa do lokomotyw,
 • paliwa do wózków widłowych
 • paliwa do silników urządzeń stacjonarnych,
 • paliwa do maszyn rolniczych,
 • paliwa do statków żeglugi śródlądowej,
 • paliwa wyścigowe,
 • i inne specjalistyczne paliwa.

 

 

KONTROLOWANIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW NA STACJACH PALIWOWYCH

W trosce o jakość paliw naszych Klientów, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy wyróżnia pięć kluczowych obszarów działania:

 1. Pobór prób paliw.
 2. Specjalistyczny transport pobranych prób.
 3. Badania analityczne paliw.
 4. Raportowanie wyników badań.
 5. Przechowywanie pobranych prób i kontrprób paliw.

Dodatkowo INiG oferuje następujące usługi:

 1. Serwis doradczy w zakresie badania i jakości paliw płynnych.
 2. Szkolenia pracowników Klienta w zakresie wiedzy o paliwach.
 3. Oznakowanie kontrolowanych stacji paliw w porozumieniu z Klientem.

 

Certix-Logo-Pion-Gradient--Opis

 

CERTIX to system monitorowania i weryfikacji jakości paliw na stacjach paliwowych  – indywidualnych, sieciowych i zakładowych, którego cechą charakterystyczną są okresowe, niezapowiedziane kontrole przeprowadzane na stacjach objętych Systemem. Właściclelem Systemu jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.

Kliknij, aby przejść na stronę serwisu CERTIX.pl

 

 

 

 

Pobór prób paliw.

Zespół pracowników z uprawnieniami do poboru prób (również mikrobiologicznych) liczy sześć osób. Oprócz poboru standardowych prób ze zbiorników w bazach paliwowych i dystrybutorów na stacjach paliw, które wykonują również inne laboratoria, Instytut specjalizuje się w poborze tzw. trudnych prób paliw:

 • prób ze zbiorników pojazdów,
 • prób z nielegalnych przetwórni paliw,
 • śladów świadczących o sprzedaży fałszowanego paliwa na stacjach paliw,
 • śladów substancji ropopochodnych na pogorzeliskach lub po wybuchu.

Nasi specjaliści podlegają systematycznemu szkoleniu, a ich wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne są okresowo weryfikowane.

Próby paliw ciekłych w ramach monitoringu pobiera się do jednorazowych, atestowanych metalowych pojemników, zgodnie z dyrektywą UE 96/49/EC (pojemniki spełniają standardy ADR 94/55/EC i RID 96/49/CE). Pojemniki są plombowane, a z czynności poboru sporządza się protokół, który wraz z pobraną próbką jest przekazywany do laboratorium. Instytut pobiera do badań próbę oraz kontrpróbę, którą zachowuje do czasu uzyskania wyników badań próby.

W systemie monitorowania jakości paliw pobór prób wykonywany jest zgodnie z następującymi procedurami:

  • LPG wg PN-EN ISO 4257,
  • benzyna i olej napędowy z dystrybutorów wg PN-EN 14275,
  • benzyna i olej napędowy ze zbiorników i cystern wg PN-EN ISO 3170.

 

Specjalistyczny transport pobranych prób.
Instytut dysponuje flotą pięciu samochodów przystosowanych do przewożenia pobranych próbek paliw. Samochody wyposażone są w chłodziarki na pobrane próbki. Jako jedyne laboratorium w Polsce, INIG-PiB gwarantuje najwyższą jakość usług swoim klientom w tym zakresie, stosując w chłodziarkach system regulacji i ciągłej rejestracji temperatury, w której przewożone są próbki. System ten umożliwia przewożenie prób benzyn i olejów napędowych w dwu różnych temperaturach, co przeciwdziała zmianie właściwości fizykochemicznych przewożonych paliw. Samochody są również przystosowane do przewozu stalowych próbników ciśnieniowych do LPG.

 

Monitoring jakości paliw na stacjach paliwowych jest prowadzony przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z najwyższymi standardami unijnymi oraz w oparciu o krajowe akty prawne.

AB009Badania analityczne paliw wykonuje Zespół Laboratoriów Badawczych Pionu Technologii Nafty – certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 009

 

Raportowanie wyników badań.
Instytut przekazuje wyniki badań w sposób uzgodniony w Klientem.

 

Przechowywanie pobranych prób i kontrprób paliw.
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy dysponuje nowoczesnymi specjalistycznymi magazynami prób paliw, wykonanymi w zabezpieczeniu przeciwwybuchowym, wyposażonymi w chłodziarki i zamrażarki do przechowywania pobranych prób. Próbę oraz kontrpróbę przechowuje się do czasu uzyskania wyników badań próby, i jeżeli próba okaże się niezgodna z obowiązującymi normami Klient może odebrać kontrpróbę i przeprowadzić jej badanie we własnym zakresie. Maksymalny okres przechowywania prób i kontrprób wynosi 3 miesiące, po tym okresie ulegają one utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wykonywanie usług doradczych w zakresie badania i jakości paliw płynnych.
Oprócz usługi monitorowania jakości paliw, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy świadczy również najwyższej jakości specjalistyczne usługi doradcze, mające na celu rozwiązywanie wszelkich problemów występujących w łańcuchu logistycznym paliw (w tym mikrobiologicznych).

 

Szkolenia pracowników Klienta w zakresie wiedzy o paliwach.
Na życzenie Klienta INiG-PIB prowadzi szkolenia z zakresu wiedzy o paliwach, statystyki i metod badań wg potrzeb. Szkolenia są prowadzone w Instytucie przez uznanych specjalistów Instytutu.