DYREKTOR

 

INSTYTUTU NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

 

OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO  ASYSTENTA  

 

w ZAKŁADZIE GEOLOGII I GEOCHEMII w KRAKOWIE

 

 

                                                                                                       liczba wakatów: 1

 Dyscyplina naukowa:      Nauki o ziemi

 

Data ogłoszenia:              14.02.2018r.

 

Termin składania ofert:   28.02.2018r.

 

Link do strony:                www.inig.pl/praca-w-inig-pib

 

Słowa kluczowe:             geologia naftowa, sedymentologia, Petrel, integracja danych geologicznych
i geofizycznych

 

Opis (stanowiska / zakresu zadań / rodzaj badań naukowych, w których Kandydat miałby uczestniczyć)

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za uczestnictwo w projektach naukowych oraz przemysłowych obejmujących:

Interpretację sejsmiki 2D/3D w oprogramowaniu Schlumberger Petrel, obejmującą dowiązywanie otworów do sejsmiki (sejsmogramy syntetyczne), interpretację strukturalną, sejsmostratygraficzną, tworzenie map (horyzontów) strukturalnych,

 • Integrację danych otworowych (rdzenie, geofizyka otworowa) oraz danych terenowych (profile sedymentologiczne odsłonięć) z danymi sejsmicznymi ,
 • Budowanie w oprogramowaniu Schlumberger Petrel przestrzennych modeli strukturalnych,
 • Tworzenie bazy danych geologicznych i geofizycznych,
 • Budowanie bazy danych w środowisku GIS, georeferencja map, z wykorzystaniem danych terenowych i literaturowych,
 • Samodzielne prowadzenie badań terenowych obejmujących opis sedymentologiczny odsłonięć terenowych oraz pobór prób do badań specjalistycznych,
 • Samodzielne wykonywanie analiz w laboratorium petrofizycznych,

 

Wymagania od kandydata:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (geologia naftowa) w stopniu magistra lub magistra inżyniera,
 • Minimum 4 letnie doświadczanie w branży naftowej,
 • Znajomość języka angielskiego (minimum poziom B1),
 • Znajomość metodyki analiz rozwoju klastycznych basenów sedymentacyjnych,
 • Doświadczenie w opisie sedymentologicznym rdzeni oraz odsłonięć terenowych,
 • Znajomość oprogramowania Schlumberger Petrel,
 • Doświadczenie w zakresie przygotowania prób i wykonywania analiz petrofizycznych,
 • Publikacje wyników prac badawczych w czasopismach naukowych,
 • Znajomość programu systemu GIS w stopniu podstawowym,
 • Znajomość narzędzi graficznych, preferowane CorelDraw, Corel Photo-Paint,
 • Zaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, systematyczność, bardzo dobra organizacja pracy

 

 INiG–PIB oferuje:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 2. możliwość rozwoju naukowego i podnoszenie kwalifikacji,
 3. pracę w zespole o dużym doświadczeniu naukowym,
 4. atrakcyjne warunki płacowe.

 

Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:

 1.  ukończone studia wyższe, II stopnia,
 2.  posiadanie tytułu zawodowego,
 3.  doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych,
 4.  dorobek naukowy i organizacyjny,
 5.  dobra znajomość języka angielskiego.

 

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 1. podanie o zatrudnienie na stanowisku naukowym (List Motywacyjny),
 2. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej oraz wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.
 4. życiorys naukowy, 
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. spis publikacji,
 7. listę projektów badawczych, w których kandydat uczestniczył lub był głównym wykonawcą,
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym.

 

Kwalifikacje kandydata  ocenia Komisja Rekrutacyjna na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów. W terminie do 14 dni od dnia zakończenia składania ofert z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kryteria oceny kandydata:

 1. dorobek naukowy (minimum dwie publikacje),
 2. kreatywność mierzona uczestnictwem w  projektach badawczych,
 3. aktywność i dorobek organizacyjny,
 4. odbyte staże naukowe, 

 

 Zgłoszenia na Konkurs należy przesłać na adres e-mail rekrutacja@inig.pl lub na adres:

 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

 

ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków

 

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Geologii i Geochemii „

 

 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, jako administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w/w przepisami prawa jest dobrowolne i następuje na podstawie dobrowolnej zgody.