Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. CSR - Corporate Social Reponsibility) to sposób prowadzenia działalności, w którym nacisk położony jest na opracowanie takiej strategii działania, której realizacja pozwoli naosiągnięcie równowagi pomiędzy skutecznością działania, pomnażaniem kapitału a interesem społecznym. Tak rozumiany CSR daje możliwość nie tylko generowania zysków i budowania przewagi konkurencyjnej, ale pozwala również ze spokojem patrzeć w przyszłość.

W potocznym rozumieniu firma społecznie odpowiedzialna, to firma, która cieszy się dobrą opinią, szanuje pracowników, dba o ich rozwój, od czasu do czasu decyduje się na przeprowadzenie akcji charytatywnej. Jednak to coś więcej niż tylko dobre imię i troska o najbliższe otoczenie; to przede wszystkim przemyślana i konsekwentnie realizowana strategia, która uwzględnia całokształt działań oraz kompleksowo traktuje otoczenie, w którym się porusza. Niezmiernie ważną rolę w CSR odgrywa dobrowolne zaangażowanie. Istotą CSR jest nieprzymuszone podejmowanie działań na rzecz szeroko rozumianego społeczeństwa. 

CSR bardzo silnie związany jest ze strategią zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona zarządzanie firmą w taki sposób, by wypełniając bieżące cele rozwojowe nie ograniczać jednocześnie realizacji własnych celów przyszłym pokoleniom. Decyzje dotyczące działalności firmy powinny być zawsze podejmowane z uwzględnieniem skutków, jakie mogą wywrzeć na otoczenie zewnętrzne, w tym na przyrodę. Dlatego tak ważne jest, aby korzyści płynące ze stosowania strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa rozpatrywane były w perspektywie długofalowej.

Efektem właściwego stosowania CSR jest również podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy. Pozwala to nie tylko na poprawę stosunków z pracownikami, ale służy także budowaniu poprawnych relacji z otoczeniem zewnętrznym. Dzięki temu firma zyskuje na wiarygodności, a stosowanie tych samych standardów obsługi do wszystkich interesariuszy danej grupy, buduje zaufanie i sprzyja umacnianiu relacji partnerskich biznesie.

Zgodnie z założeniami Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w procesie zarządzania kieruje się nie tylko aspektami ekonomicznymi, ale kładzie nacisk również na względy społeczne oraz środowiskowe, ekologiczne. Skupiamy się na wszystkich grupach zarówno z bliższego, jak i dalszego otoczenia firmy; tych aktualnych, ale również przyszłych i to postrzeganych w perspektywie pokoleniowej. W praktyce oznacza to, iż dla INiG-PIB ważne jest nie tylko dziś - "tu i teraz" - ale również jutro; nie tylko my - pracownicy, nasi klienci bezpośredni i pośredni, ale również nasze dzieci, wnuki i prawnuki.