DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 25.01.2017

 

L.p.

nazwa aktu prawnego

Opublikowany w

uwagi

1

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Dz. U. z 2016, poz. 542

 

2

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

DZ. U. z 2003, Nr 229, poz. 2275 z późniejszymi zmianami

wdraża dyrektywę 2001/95/WE

3

Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

DZ. U. z 2014, poz. 827

wdraża dyrektywę 2011/83/UE

4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity).

Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 1409 z późniejszymi zmianami

 

5

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami

wdraża rozporządzenie CPR 305/2011

6

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe

DZ. U. z 2005, Nr 263, poz. 2201

wdraża dyrektywę 90/396/EWG (zastąpioną przez 2009/142/WE)

7

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

DZ. U. z 2005, Nr 218, poz. 1846 z późniejszymi zmianami

wdraża dyrektywę 92/42/EWG

8

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych.

Dz. U. z 2016 poz. 1036

wdraża dyrektywę 2014/68/UE

9

Dyrektywa 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych 

 

Dz. U. UE z 2014 L 96

10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność.

DZ. U. z 2012
poz. 711.

 

11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Dz. U. z 2016, poz. 1966

 

12

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Dz. U. z 2016 r., poz. 1968

 

13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

Dz. U. 2015 poz. 1439

 

14

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz. U. 1020, Nr 249, poz. 1668) z późniejszymi zmianami

Dz. U. 2010, Nr 249, 
poz. 1668+ Dz. U. z 2015, poz. 780

 

15

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

OJEU z 2011 L 88/5