W zakresie certyfikacji jakości biokomponentów Biuro prowadzi ocenę zgodności w oparciu o program certyfikacji PCW-9 dla biokomponentów na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. 2015 poz. 1439) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz. U. 1020, Nr 249, poz. 1668) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015, poz. 780).

 

Powyższy program jest udostępniany przez Biuro na życzenie klienta.

 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 17.06.2016