logo konsorcjum

 

Metodologia wyznaczania sweet spot’ow

  Wykonawca 

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica, Kraków
Politechnika Warszawska, Warszawa

  Tytuł projektu 

Metodologia wyznaczania sweet spot'ow na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D

  Opis przedsięwzięcia 

W ramach projektu będzie opracowana metoda wykrywania najbardziej perspektywicznych rejonów dla nagromadzenia gazu w formacjach łupkowych, oparta o ścisłą korelację wyników badań właściwości petrofizycznych, geochemicznych i geomechanicznych (jak: porowatość, zawartość materii organicznej, dojrzałość termiczna, kruchość) uzyskiwanych z pomiarów laboratoryjnych z wynikami analizy wysokorozdzielczej sejsmiki oraz metod geofizyki wiertniczej. Dla uzyskania celu będą sekwencyjnie wykonywane zadania (10) prowadzące od badań laboratoryjnych do optymalizacji metodyki integracji szerokiego spektrum danych otworowych i sejsmicznych oraz prognozowania zmienności istotnych parametrów formacji łupków sylurskich, ordowickich i kambryjskich w formie przestrzennych (3D) geostatystycznych modeli złożowych (facjalnych, petrofizycznych, geochemicznych, mineralogicznych, geomechanicznych). Pozwoli to na opracowanie metodyki kompleksowej interpretacji statycznego modelu złoża (3D) i dynamicznego (4D) modelu systemu naftowego (efekt synergii) oraz tworzenia rankingów atrakcyjności stref dla obszarów prospekcji w formacjach łupkowych. Ponadto opracowanie informatycznego systemu gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących formacji łupkowych pozwoli na konstruowanie spójnego paleozoicznego modelu systemu naftowego i klasyfikację złóż shale gas/ shale oil oraz szybką detekcję, stref najbardziej perspektywicznych bezpośrednio po wykonaniu podstawowych pomiarów. W efekcie znacząco zostanie skrócony czas pomiędzy odwierceniem pierwszego pionowego otworu badawczego a otworów eksploatacyjnych. Dla zrealizowania postawionych celów projektu będą wykonywane prace badawcze w 10 grupach tematycznych, przez zespoły specjalistów wielu dyscyplin naukowych z wchodzących w skład Konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Nafty i Gazu, Politechniki Warszawskiej, oraz współwykonawcy przy wsparciu specjalistów z przemysłu. Tak szerokie spektrum zaangażowanych podmiotów wynika z faktu, że każdy z parametrów koniecznych do zastosowania w konstrukcji metody wymaga indywidualnego podejścia metodyczno-interpretacyjnego.

 

  Informacje  

Termin realizacji przedsięwzięcia: 1.10.2013 – 30.09.2016
Koszt całkowity przedsięwzięcia: 29 780 000 PLN
Kierownik przedsięwzięcia: prof. nzw. dr hab. Inż. Irena Matyasik
Kontakt: tel. 12 6177691,
E-mail: matyasik@inig.pl

 

Optymalne koncepcje zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych

  Wykonawca 

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica, Kraków
Politechnika Warszawska, Warszawa

  Tytuł projektu 

Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych

  Opis przedsięwzięcia  

Projekt dotyczący opracowania optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych zawiera program specjalistycznych i nowoczesnych badań PVT pozwalających określić właściwości fazowe płynów złożowych (skład, typ, rodzaj) pochodzących z polskich formacji łupkowych.
Na podstawie uzyskanych wyników oraz danych geologiczno-złożowych sporządzone zostaną procedury wyznaczania optymalnej gęstości siatki odwiertów w procesie rozwiercania złoża celem maksymalizacji sczerpania jego zasobów.
Opracowane zostaną innowacyjne technologie przygotowania gazu do transportu, jak również warianty zagospodarowania powierzchniowego z uwzględnieniem instalacji modułowych i specyfiki polskich złóż niekonwencjonalnych zawierających duży udział składników w postaci węglowodorów ciekłych.
Opracowane zostaną koncepcje lokalnego zagospodarowania gazu w połączeniu z lokalnymi źródłami odnawialnymi, wytwarzaniem energii elektrycznej, LPG, LNG i rozbudowy lokalnych sieci przesyłu i dystrybucji gazu.
Kolejnym etapem projektu będzie zbadanie wpływu zmienności składu gazu na pracę urządzeń obecnie stosowanych z możliwością ich adaptacji do spalania nowego paliwa.
W projekcie zostaną dobrane nowoczesne materiały odporne na szereg czynników korozyjnych i erozyjnych. Ponadto zaprojektowany zostanie monitoring korozji wewnętrznej powierzchni rur wydobywczych, a także opracowane zostaną inhibitory korozji zabezpieczające instalacje wgłębne oraz powierzchniowe. Dbając o aspekty środowiskowe powstaną rozwiązania mające na celu stworzenie innowacyjnej technologii zarządzania wodami złożowymi.

  Informacje  

Termin realizacji przedsięwzięcia: 1.10.2013 – 30.09.2016
Koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 000 000 PLN
Kierownik przedsięwzięcia: prof. nzw. dr hab. inż. Jan Lubaś
Kontakt: tel. 12 6177123,
E-mail: lubas@inig.pl

Inne projekty

  • Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków
  • Wybór optymalnej technologii monitoringu mikrosejsmicznego w procesach szczelinowania hydraulicznego. Optymalizacja przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych.
  • Badania sejsmiczne i ich zastosowanie dla detekcji stref występowania gazu z łupków. Dobór optymalnych parametrów akwizycji i przetwarzania w celu odwzorowania budowy strukturalnej oraz rozkładu parametrów petrofizycznych i geomechanicznych skał perspektywicznych
  • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
  • Zintegrowany model inżynierii złożowej do eksploatacji złóż gazu w łupkach
  • Dobór optymalnej metodyki szacowania zasobów oraz ryzyk poszukiwawczych (geologicznych i komercyjnych) złóż niekonwencjonalnych typu "shale gas", "shale oil" oraz "tight gas" w Polsce oraz opracowanie metodyki dokumentowania złóż niekonwencjonalnych
  • Optymalizacja parametrów wierceń, w tym dobór technologii wiercenia, narzędzi, płynów wiertrniczych i cementowania otworów pionowych i horyzontalnych dla eksploatacji złóż gazu łupkowego
  • Logistyka i technologie monitoringu oraz sposoby ochrony środowiska przed rozpoczęciem prac, w trakcie wiercenia, w procesach szczelinowania hydraulicznego oraz na etapie eksploatacji, w tym monitoring wód podziemnych, powietrza, hałasu, gleby, emisji gazów i innych