Zakres działania:

Instytut prowadzi Sekretariaty trzech Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN:

 • KT31 Górnictwa Nafty i Gazu;
 • KT222 Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych oraz Sekretariaty:
  • Podkomitetu Paliw Płynnych KT222/PK1,
  • Podkomitetu Asfaltów KT222/PK2,
  • Podkomitetu Olejów Smarowych KT222/PK3;
 • KT277 Gazownictwa, w ramach którego działają:
  • Podkomitetu Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych KT277/PK1,
  • Podkomitetu Dystrybucji Paliw Gazowych KT277/PK2,
  • Podkomitetu Przesyłu Paliw Gazowych KT277/PK3,
  • Podkomitetu Użytkowania Gazu KT277/PK4.

Działalność normalizacyjna obejmuje:

 1. maszyny i urządzenia wiertnicze i eksploatacyjne, wiercenie otworów poszukiwawczych i eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, zagospodarowanie złóż węglowodorów, wyposażenie odwiertów eksploatacyjnych, podziemne magazynowanie gazu w złożach sczerpanych, w strukturach zawodnionych i kawernach solnych, geofizyka wiertnicza i poszukiwawcza (KT31),
 2. paliwa silnikowe (benzyny, olejów napędowych, LPG), biopaliwa (FAME), środki smarowe i asfalty (KT222),
 3. systemy przesyłania i rozprowadzania gazu ziemnego, obiekty technologiczne (magazyny, tłocznie, stacje gazowe), ocena jakości gazu ziemnego, odbiorniki gazowe (ogrzewacze, kotły, podgrzewacze, kuchnie, suszarki, zmywarki, promienniki wraz z ich wyposażeniem i armaturą), gazowy sprzęt turystyczny (z wyłączeniem butli) oraz systemy łączności przyrządów pomiarowych i zdalne odczytywanie wyników pomiarów (KT277).

Działalność normalizacyjna realizowana jest poprzez:

 • opracowywanie Polskich Norm PN wprowadzających Normy Europejskie (EN) i Normy Międzynarodowe (ISO),
 • opracowywanie Polskich Norm własnych (PN-B, PN-C, PN-G, PN-M i inne),
 • opiniowanie dokumentów normalizacyjnych PKN, ISO i CEN,
 • udział w pracach normalizacyjnych Komitetów Technicznych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN,

Działalność normalizacyjna obejmuje również opracowywanie Norm Zakładowych (ZN) w wyżej wymienionym zakresie.


Kierownik Zakładu Normalizacji (Komitet Techniczny 222): mgr inż. Zofia Błaszkiewicz 
Adres: ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków 
Telefon: 12 61 77 559 
Faks: 12 61 77 522
E-mail: zofia.blaszkiewicz@inig.pl

Kierownik Działu ds. Komitetów Technichnych nr 31 i 277: mgr inż. Andrzej Król
Adres: ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
Telefon: 12 61 77 636
Faks: 12 430 38 85
E-mail: andrzej.krol@inig.pl