Rozporządzenie GAR 2016/426/UE
Regulation GAR 2016/426/EU
Wniosek o przeprowadzenie procedur oceny zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. UE L 81 z 31.3.2016) oraz z Rozporządzeniem 2009/125/WE - Ecodesign (Dz. U. UE L 239 z 06.09.2013) 

Pobierz plik: Wniosek GAR: 
   
/prosimy o załączenie do wniosku formularza opisowego/

Wzór formularza opisowego do wniosku
pobierz plik: Formularz opisowy urzadzenia:
  


 

 

Application to carry out conformity assessment procedures according to Regulation of the European Parliament and of the Council 2016/426/EU concerning appliances burning gaseous fuels (OJEU L 81 of 31.3.2016) and Regulation - Ecodesign (OJEU L 239 of 06.09.2013)

Download file: Application GAR
  
/please also enclose description form/

Description form of appliance
download file: Description form of appliance:
  

 
 
Dyrektywa PED 2014/68/UE
Directive PED 2014/68/UE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. UE z 2014 L 189)

urządzenia do III kategorii

pobierz plik: Wniosek PED: 
  
 

Application to carry out conformity assessment procedures according to directive 2014/68/UE concerning pressure equipment. This application concerns the appliances that belong to categories I÷III

download file: Application PED:
  
 
 
Dyrektywa MID 2014/32/UE
Directive MID 2014/32/EU
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. U. UE z 29.3.2014 L 96)

Wniosek dot. urzadzeń pomiarowych (gazomierze i przeliczniki do gazomierzy) 
pobierz plik: Wniosek MID: 
  
 

Directive of the European Parliament and of Council of 26th February 2014 on the harmonisation of the law of member states relating to the making available on the market of measuring instruments (OJEU of 29.3.2014 L 96; 

Application for gas metering instruments: 
download file: Application MID:
  

 
 
Rozporządzenie Nr 305/2011 (CPR)
Regulation No. 305/2011 (CPR)
Wniosek o przeprowadzenie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG z późniejszymi zmianami
pobierz plik: Wniosek CPR: 
  
 
Application to carry out the assessment and verification of the constancy of performance of construction products according to Regulation (EU) of European Parliament and of Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC with later amendments
download: Application CPR:
  
 
 
System krajowy dla wyrobów budowlanych (certyfikacja stałości właściwości użytkowych - znak B
budowlany) w trybie obowiązkowym 
National system for construction products 
(certification of the constancy of performance -B mark) for obligatory certification

download file: Application national system
pobierz plik: Wniosek system krajowy:
  
                  
Dobrowolna certyfikacja zgodności
wyrobów budowlanych 
Voluntary certification
of construction products 
download file: Application national system
pobierz plik: Wniosek system krajowy:
  
                  
 
Znak Bezpieczeństwa i Jakości
Safety & Quality Mark
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji na znak bezpieczeństwa i jakości:
pobierz plik: Wniosek B: 
  

Kwestionariusz producenta:
pobierz plik: kwestionariusz producenta: 
   
 

Application for proceeding on safety and quality mark certification:
download file: Application B:
  

Questionnaire of production plant:
download file: questionnaire of production plant:
  

 
 
Certyfikacja Zgodności
Certification of Conformity
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji zgodności
pobierz plik:  Wniosek CZ: 
  
 
Application to carry out certification of conformity:
download file: Application CZ:
  
 
 
Certyfikacja Części
 
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji części
pobierz plik: Wniosek Certyfikat części - przeliczniki: 
  
 
 
 
 
Systemy Zarządzania Jakością
 
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015
pobierz plik: Wniosek SZJ: 
  
 
 
 
 
Biokomponenty
 
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji biokomponentów
pobierz plik: Wniosek Biokomponenty PL: 
  
 
 
 
Inne dokumenty / Other documents
Szkolenie 
"Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów INiG".
 
 
 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 02.02.2018