Wysoce wykwalifikowane zasoby ludzkie sektora badań i rozwoju są podstawą dla rozwoju wiedzy naukowej, postępu technologicznego, poprawy jakości życia, zapewnienia dobrobytu obywatelom europejskim oraz zwiększenia konkurencyjności Europy. Aby poprawić perspektywy zawodowe pracowników naukowych w Europie niezbędne okazało się wprowadzenie nowych narzędzi rozwoju kariery naukowców.

Dnia 11 marca 2005 r. Komisja Europejska sformułowała zalecenia dla państw członkowskich, mające na celu stworzenie atrakcyjnego, otwartego i zrównoważonego rynku pracy dla naukowców, gdzie warunki ramowe umożliwiają rekrutację i zatrzymanie wysoce wykwalifikowanych pracowników naukowych w środowiskach sprzyjających efektywnym działaniom i wydajności, publikując je w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Europejska Karta Naukowca - opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające  oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Karta stanowi ramy dla naukowców, pracodawców, które powinny być dla nich zachętą do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy, a także do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów.

Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych - opisuje zasady rekrutacji naukowców, których to zasad pracodawcy/grantodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

Wdrożenie zasad Karty i Kodeksu odbywa się na zasadzie dobrowolności, tzn. instytucje, które chcą wprowadzić u siebie zasady tych dokumentów, mogą w każdej chwili przystąpić do tego procesu i starać się o uzyskanie logo Komisji Europejskiej.

Instytut w swojej Misji oraz Planie Strategicznym zawarł jako jeden z głównych celów strategicznych rozwój kadry naukowej i infrastruktury badawczej oraz relacji partnerskich z krajową i europejską przestrzenią badawczą. Jednym z etapów doskonalenia zarządzania kadrą naukową Instytutu było przyjęcie przez Radę Naukową, na posiedzeniu w dn. 11.01.2007r. postanowień Europejskiej Karty Naukowca.

Zważywszy, że Instytut od początku członkostwa Polski w Unii identyfikuje się i podziela zasady zawarte w wyżej wymienionych dokumentach, a ponadto wdrożył je do swych uregulowań wewnętrznych dnia 11 maja 2015 złożył deklarację ich poparcia. Instytut opracował Strategię Rozwoju Zasobów Ludzkich dla Naukowców.

więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.euraxess.pl