Instytut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie przy ul. Lubicz 25 A, ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, warsztatowych, magazynowych oraz placów w Oddziale w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 w budynkach: I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-9, I-10 oraz obiektach przylegających. Łączna powierzchnia biurowa (wraz powierzchnią pomocniczą) wynosi 997 m2, powierzchnia magazynowa 278 m², powierzchnia magazynowa w wiatach stalowych 175 m2, powierzchnia warsztatowa 355 m2,powierzchnia placów 1600 m².

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynajmu ustalona przez rzeczoznawcę w operacie szacunkowym wynosi za całość 63.538,00 zł netto (78.152,00 zł brutto) oraz dodatkowo opłaty za zużycie mediów.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na wynajem poszczególnych obiektów.

Przedmiot najmu usytuowany jest na terenie Gazowni Warszawskiej zarządzanym przez PGNiG S.A. Wjazd i wyjazd jak i poruszanie się po terenie są ściśle kontrolowane.

Teren Gazowni Warszawskiej jako zespół budynków wraz z otoczeniem wpisany jest do rejestru zabytków.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu najmu można uzyskać pod nr tel. 22 632 17 99 w godz. 800 do 1400 lub pod adresem email: piskowska@inig.pl, wieckowska@inig.pl, office@inig.pl. Przedmiot najmu można oglądać w dniach 9 - 13.04.2018 r. w godz. 900 do 1400. Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Oddziału w Warszawie INiG-PIB przy ul. Kasprzaka 25, I p. do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.1230.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł w kasie Oddziału Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Kasprzaka 25 (bud I-1) do dnia 18 kwietnia do godz. 1130 bądź przelewem na konto Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego: Bank Pekao S.A. O/Kraków, nr konta: 62124047221111000048495264, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania wadium na rachunku bankowym INiG-PIB.

Wadium przepada na rzecz INiG-PIB, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny co najmniej równej cenie wywoławczej. Wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu uczestnikowi, którego oferta zostanie przyjęta, pozostałe zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę za przedmiot najmu oraz wybrania oferenta, którego rodzaj działalności jest zgodny ze specyfiką obiektu i zbliżony z profilem działalności wynajmującego.

Oferent związany będzie złożoną ofertą przez okres 90 dni.Bieg tego terminu rozpoczyna się z upływem terminu do składania ofert.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo:

  • do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
  • do zmiany lub odwołania niniejszych warunków przetargu
  • do odwołania lub unieważnienia niniejszego przetargu bez podania przyczyn.
  • do nie zawarcia umowy najmu z oferentem, który wygrał przetarg ofertowy bez podawania przyczyn.