Z serii Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego z nr 217 ukazała się praca autorstwa zespołu: Dariusz Cebulski, Andrzej Urbaniec, Paweł Łukaszewski pod tytułem "Możliwości zastosowania wybranych metod badawczych do określania własności i cech strukturalnych soli kamiennych".

 

W publikacji przedstawiono opracowaną na podstawie literatury charakterystykę geologiczną głównych formacji solonośnych Polski, uwzględniającą stosowane podziały litostratygraficzne i ogólną charakterystykę paleośrodowiska sedymentacji, a także zawarto charakterystykę litologiczną i wyniki badań makroskopowych analizowanych rdzeni wiertniczych, reprezentujących różnego typu skały solne. Opisano stosowane metody badawcze wraz z analizą i interpretacją uzyskanych wyników. Przeprowadzono dyskusję wyników badań uzyskanych przy zastosowaniu różnych metod badawczych. Porównanie wyników pozwoliło na szczegółową charakterystykę poszczególnych typów litologicznych przebadanych skał solnych, reprezentujących różne ogniwa litostratygraficzne i różniących się cechami makroskopowymi. Zastosowanie omówionych w opracowaniu metod dostarczyło dużej ilości szczegółowych informacji na temat badanych soli kamiennych.

Więcej informacji o pozycji na stronie Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Wydawnictw INIG-PIB