Aktualnie Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy uczestniczy w realizacji projektów w ramach:ncbr logo z czerwonym napisem

  • programów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, takich jak: Program Innotech ścieżka In-Tech, Program Badań Stosowanych, Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, Program Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy, Program Gekon, Program Wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" – III Etap, Program Patent Plus,
  • finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie badań podstawowych,
  • Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE,logo konsorcjum
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2.: „Infrastruktura sfery B+R", Działanie 2.3.1 „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów".

Instytut uczestniczył w realizacji projektów z funduszy strukturalnych, programów unijnych i międzynarodowych, miedzy innymi takich jak:

  • Czwartego, Piątego i Szóstego Programu Ramowego, Programu EUREKA, Programu Intelligent Energy Europe, PrograIiS-UEFspmu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004–2006, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Programów Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii" oraz Priorytet 2. „Infrastruktura sfery B+R" oraz projektów finansowanych przez Untied States Environmental Protection Agency.

Instytut współpracuje z ośrodkami naukowymi Rosji, Ukrainy, Białorusi, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Norwegii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i innych krajów.

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy jest członkiem:

  • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego NOT (SITPNiG), International Fuel Quality Center (IFQC), Rady Głównej Instytutów Badawczych, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR), Association of the Oil and Motor Industries Cooperation (CEC), Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, Polskiego Towarzystwa Zeolitowego, Polskiego Instytutu Spalania, LABTQ, International Association Handling & Storage Liquid Fuels.

Instytut bierze udział w działalności grup eksperckich:unijnych grupach eksperckich:

  • GADAG, NBGA, EEC–Working Party on Gas, BEDAG,
  • sieciach międzynarodowych: ENVITECH-Net, Polskiego Instytutu Spalania,
  • grupach roboczych: IGU-WG Exploration, IGU-WG Production, IGU-WG Transmission, IGU-WG Underground Gas Storage, IGU-WG Utilisation; CEC – Coordination European Council for the Development of Performance Tests for Transportation Fuels, Lubricants and Other Fluid; IFQC – International Fuel Quality Center (USA).

Instytut wspiera działalność Polskiego Komitetu Normalizacyjnego poprzez prowadzenie trzech sekretariatów krajowych Komitetów Technicznych: 277 ds. Gazownictwa, 31 ds. Górnictwa, Nafty i Gazu, 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych.


Kierownik Działu Planowania i Koordynacji Projektów: mgr Barbara Nocoń
Adres: ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
Telefon: 12 430-34-28, 12 61 77 647
Faks: 12 430-38-85
E-mail: barbara.nocon@inig.pl