kzr start m

 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy opracował system Certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów „System KZR INiG", zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE. System ten został zatwierdzony DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy jest Administratorem Systemu KZR INiG, natomiast Biuro Systemu KZR jest komórką odpowiedzialną za nadzór nad systemem.


KZR-INIG-logo aktualneSystem Certyfikacji KZR INiG to zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Wymagania te dotyczą gruntów, na których uprawiane są surowce do produkcji biopaliw, a także ograniczenia emisji gazów cieplarnianych generowanych w cyklu życia biopaliw. Wdrożeniem wymagań zainteresowani są nie tylko producenci biopaliw, ale wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw biopaliw począwszy od producenta rolnego. Natomiast weryfikację, czy działalność tych podmiotów gospodarczych prowadzona jest zgodnie z zapisami Systemu KZR INiG, prowadzą niezależne jednostki certyfikujące, które uzyskały uprawnienie Administratora Systemu. Wspomniane wymagania, dotyczące zarówno produkcji biopaliw jak i wymagań dla jednostek certyfikujących, zebrane są w dziesięciu dokumentach systemowych, zatwierdzonych przez Komisje Europejską.


Do głównych zadań Biura należy:

  1. Nadzór nad systemem i dokumentami Systemu. Jest to nadzór nie tylko nad dokumentami systemowymi, zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, ale także nad pozostałymi dokumentami towarzyszącymi certyfikacji i współpracy Administratora systemu z podmiotami certyfikowanymi i jednostkami certyfikującymi, a także Radą Systemu.
  2. Wyznaczanie kierunków rozwoju. Tematyka zrównoważonego rozwoju w produkcji biopaliw jest tematyką nową. Zadaniem Biura Systemu KZR jest, w oparciu o doświadczenia z rynku, politykę Unii Europejskiej i kraju, badanie, analizowanie pojawiających się zagadnień i problemów, a następnie poszukiwanie najbardziej odpowiednich rozwiązań.
  3. Nadawanie uprawnień jednostkom certyfikującym i ich nadzorowanie. Weryfikacja, zgodności prowadzenia produkcji z wymaganiami Systemu KZR INiG, może być powierzona tylko profesjonalnym jednostkom certyfikującym zapewniającym odpowiednim standard niezależnego audytu. Do zadań biura systemu należy również weryfikacja jednostek certyfikujących, a także nadzór nad nimi i prowadzonymi procesami certyfikacji.
  4. Prowadzenie szkoleń związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju biopaliw. Biuro Systemu KZR prowadzi szkolenia zarówno dla audytorów jednostek certyfikujących, jak i dla producentów biopaliw zainteresowanych uczestnictwem w Systemie KZR INiG.

Kontakt do Biura KZR INiG:

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Systemu KZR INiG
Delfina Rogowska
ul. Łukasiewicza 1
31-429 Kraków
tel.: +48 12 61 77 519
e-mail: system.kzr@inig.pl

www.kzr.inig.eu