W dniu 17 grudnia 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym (INiG – PIB) a Ministerstwem Gospodarki (obecnie Ministerstwem Energii) w sprawie realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Na podstawie tego porozumienia INiG – PIB pełni obecnie rolę Instytucji Wdrażającej.

Porozumienie obejmuje realizację projektów:

  • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart;
  • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej o napięciu nie mniejszym niż 110kV z wykorzystaniem funkcjonalności smart;
  • budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego;
  • przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.

 

 Przejdź do strony CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA ENERGETYKI

ue fede-2016