Dyrektywa GAD 2009/142/WE
Directive GAD 2009/142/EC
Wniosek o przeprowadzenie procedur oceny zgodności zgodnie z rozporządzeniem MG z 21.12.2005 r. dot. urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) - dyrektywa 90/396/EWG (zastąpiona przez 2009/142/WE) oraz z rozporządzeniem MGiP z 20.10.2005 r. dot. efektywności energetycznej kotłów grzewczych (Dz. U. Nr 218, poz. 1846) – dyrektywa 92/42/EWG

» pobierz plik: C_1_02_a_Wniosek_GAD: 
   
/prosimy o załączenie do wniosku kwestionariusza producenta/

Wzór formularza opisowego do wniosku
» pobierz plik: C6_02_Formularz_opisowy_urzadzenia:
  

Deklaracja zgodności *
» pobierz plik: Deklaracja_zgodnosci:
  
* UWAGA: Aneks II dyrektywy 90/396/EWG (2009/142/WE) jak również załącznik nr 1 do rozporządzenia MG z 21.12.2005 r. dot. zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe wymagają od producenta wystawienia dla produkowanych urządzeń deklaracji zgodności z typem opisanym na certyfikacie badania typu WE oraz z dyrektywą.
 

Application to carry out conformity assessment procedures according to directives 2009/142/EC (ex. 90/396/EEC) concerning appliances burning gaseous fuels and 92/42/EEC concerning energy efficiency requirements for hot-water boilers

» download: C_1_02_a_Application_GAD_EN
  
/please also enclose questionnaire of production plant to this application/

Description form of appliance
» download: C6_02_Description_form_of_appliance:
  

Declaration of conformity *
» download: Declaration_of_conformity;
  
* NOTE: Annex II to directive 2009/142/EC (ex. 90/396/EEC) requires from manufacturer to issue declaration of conformity with the type described in EC-type examination certificate and with directive for manufactured products.

 
 
Dyrektywa PED 2014/68/UE
Directive PED 2014/68/UE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. UE z 2014 L 189)

urządzenia do III kategorii

» pobierz plik: C_1_02_b_Wniosek_PED: 
  
 

Application to carry out conformity assessment procedures according to directive 2014/68/UE concerning pressure equipment. This application concerns the appliances that belong to categories I÷III

» download: C_1_02_b_Application_PED_EN
  
 
 
Dyrektywa MID 2014/32/UE
Directive MID 2014/32/EU
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. U. UE z 29.3.2014 L 96)

Wniosek dot. urzadzeń pomiarowych (gazomierze i przeliczniki do gazomierzy) 
» pobierz plik: C_1_02_c_Wniosek_CE_dla_gazomierzy: 
  
 

Directive of the European Parliament and of Council of 26th February 2014 on the harmonisation of the law of member states relating to the making available on the market of measuring instruments (OJEU of 29.3.2014 L 96; 

Application for gas metering instruments: 
» download: C_1_02_c_Application_CE_Gasmeters:
  

 
 
Rozporządzenie Nr 305/2011 (CPR)
Regulation No. 305/2011 (CPR)
Wniosek o przeprowadzenie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG z późniejszymi zmianami
» pobierz plik: C_1_23_Wniosek_CPR: 
  
 
Application to carry out the assessment and verification of the constancy of performance of construction products according to Regulation (EU) of European Parliament and of Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC with later amendments
» download: C_1_23_CE_Application_CPR_EN:
  
 
 
System krajowy dla wyrobów budowlanych (znak B
budowlany) w trybie obowiązkowym lub dobrowolnym 
National system for construction products 
(B mark) for obligatory or voluntary certification
W przygotowaniu
  
 
under construction
  
 
CERTYFIKACJA DOBROWOLNA
VOLUNTARY CERTIFICATION
 
 
Znak Bezpieczeństwa i Jakości
Safety & Quality Mark
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji na znak bezpieczeństwa i jakości:
» pobierz plik: C_1_01_a_Wniosek_B: 
  

Kwestionariusz producenta:
» pobierz plik: C2_01_b_kwestionariusz_producenta: 
   
 

Application for proceeding on safety and quality mark certification:
» download: C_1_01_a_Application_B:
  

Questionnaire of production plant:
» download: C2_01_b_questionnaire_of_production_plant_2-01b:
  

 
 
Certyfikacja Zgodności
Certification of Conformity
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji zgodności
» pobierz plik: C_1_01_b_Wniosek_CZ: 
  
 
Application to carry out certification of conformity:
» download: C_1_01_b_Application_CZ:
  
 
 
Certyfikacja Części
 
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji części
» pobierz plik: C_1_01_c_Wniosek_Certyfikat_części - przeliczniki: 
  
 
 
 
 
Systemy Zarządzania Jakością
 
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009
» pobierz plik: C_1_18_Wniosek_Cert_Syst_Zarz_Jak: 
  
 
 
 
 
Biokomponenty
 
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji biokomponentów
» pobierz plik: C_1_25_Wniosek_Biokomponenty_PL: 
  
 
 
 
Inne dokumenty / Other documents
Szkolenie 
"Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów INiG".
 
 
 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 25.01.2017